دبیر انجمن روغن با انتقاد از افزایش تعرفه واردات اعالم کرد: روغن هفته بعد گران میشود

Jahan e-Sanat - - News - بازار

تسنیم- رییس اتحادیه صنف بارفروشان گفت: با ورود تولید پیاز جدید به بازار، قیمت این محصول کاهش پیدا کرده و در روزهای اخیر به ۰۰۲۱ تا ۰۰۵۱ تومان در میدان بزرگ کاهش یافته است.

حســن صابری با بیان اینکه نوسان قیمت محصوالت کشاورزی به تولید و عرضه آن مرتبط است، افزود: تولیدکننده که با تولید بیش از نیاز و عرضه آن متضرر میشود و در واکنش به این زیان از تولید در فصل بعد خودداری میکند و این امر موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت میشود .رییس اتحادیه صنف بارفروشان با بیان اینکه نظام توزیع رابطه سنتی خود را با تولیدکننده از دست داده است؛ ادامه داد: در گذشته معموال تولید با سفارش توزیعکنندگان صورت میگرفت و بخش توزیع با اشراف بر نیاز بازار در تعادل سیستم عمل میکرد و چون خود با پرداخت مساعده در تولید سرمایهگذاری میکرد بنا بر حفظ منافع خود و تولیدکننده برنامهریزی صحیحی را در جهت تولید انجام میداد.رییس اتحادیه صنف بارفروشان تصریح کرد: آسیب دیدن این سیستم و عدم جایگزینی سیستم جدیدی که این تعادل را ایجاد کند یکی از عوامل مهم در نابسامانی و عدم تعادل در بازار محصوالت غذایی است .

«جهان صنعت»- ایران یکی از کشــورهایی به شمار مــیرود که بیش از ۰9 درصد به واردات دانههای روغنی وابســته است و این موضوع تبعات خاصی را برای فعاالن صنعت روغن و در نهایت مردم به وجود آورده است.این در حالی است که طی سالهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده با در پیش گرفتن سیاستهایی برای خودکفایی در این حوزه و همچنین افزایش تولید دانههای روغنی در کشور، این وابســتگی را کاهش دهد اما همچنان صنایع روغن نباتی برای تولید روغن، وابســته به واردات هستند و افزایــش تعرفه واردات برخی دانههای روغنی، آنها را با افزایش هزینه تولید روبهرو کرده است.

بر همین اساس انجمن روغن نباتی اخیرا درخواست افزایش قیمت روغن را به سازمان حمایت ارسال کرد و در این خصوص اعالم کرد: پیشنهاد اول صنایع روغن نباتی این بود که مانند گذشته دولت تعرفههای ۰۲ و ۰۴ درصدی انواع روغن خام و پالم را برای تولیدکنندگان هضم کند تا این هزینههای گزاف به صنعت تحمیل نشود، البته وزارت جهاد کشاورزی تالش کــرد با طرح خرید دانه روغنی داخلی این کار را انجام دهد اما همین طرح نیز کیلویی ۰۰۲ تومان برای تولیدکنندگان و صنعت روغن نباتی هزینه اضافی دربر داشت که در ارزیابیها نشان داد تنها ۰۵ درصد هزینههای سربار صنعت روغننباتی از محل واردات روغن خام جبران شــد. از این رو این انجمن درخواست افزایش قیمت ۰۲ درصدی را به سازمان حمایت ارسال کرد.

حال پس از ماهها بررسی کارشناسی، به نظر میرسد که سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن نباتی موافقت کرده و حاال تصمیم نهایی به ستاد تنظیم بازار واگذار خواهد شد. در همین راستا دبیر انجمن روغن نباتی در نشست خبری درباره قیمت جدید روغن در سالجاری اظهار کرد: سازمان حمایت بررسیهای خود درباره قیمت روغن را نهایی کرد و با آماده کردن آن به سازمان تنظیم بازار ارسال شد تا هفته آینده قیمت جدید روغن با تایید ستاد تنظیم بازار اعالم و اعمال شود.

داریوش محمودی گفت: سازمان حمایت بررسی قیمت روغن را نهایی کرد و در صورت تایید ســتاد تنظیم بازار نــرخ این محصول از هفته آینده بــرای مصرفکنندگان افزایش مییابد.

وی افزود: انتظار داریم که در تعیین قیمت روغن حاشیه سودی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.نرخ تورم، حقوق و دستمزدها و فاکتورهای الزم در تعیین قیمت مصرفکننده روغن تاثیرگذار است که سازمان حمایت نیز بر این اساس نرخ پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار میبرد.

وی با اشــاره به افزایش هزینههای تولید روغن در کشور گفت: تعرفه واردات انواع روغن افزایش یافته است به طوری که تعرفه واردات روغن پالم از ۰۱ درصد به ۰۴ درصد رسید که این امر روی قیمت تمامشــده روغن برای مصرفکننده تاثیرگذار است.

محمودی تصریح کــرد: دولت با اصالح تعرفه واردات روغن خام میتواند خدمت بیشــتری به مصرفکننده و

محمودی همچنین گفت: ایران کمتر از یک درصد روغن پالم در دنیا را مصرف میکند اما دلیل حاشیههای پیش آمده در خصوص روغن پالم استفاده آن در صنعت لبنیات بود که این محصول را به جای چربی طبیعی شیر استفاده کردند.

وی اظهــار کرد: مصرف هر محصولــی از جمله پالم در صورتیکه بجا و به اندازه باشــد مشکلی برای مصرفکننده نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.