واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کاال به منتقدان آمارهای کاهش قاچاق

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- معــاون وزیر جهاد کشاورزی از رشد ۰۷ درصدی صادرات لبنیات کشور در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۴۰۴ هزار تن محصول لبنی صادر شده است.حسن رکنی ضمن اشاره به این جمله که سال ۵9 سال شکوفایی صادرات محصوالت لبنی ایران بوده اســت، افزود: پارسال ۰۵۸ هزا تن لبنیات تولید داخلی روی ریل صادرات قرار گرفته است.

وی در ادامــه میزان صادرات محصوالت لبنی ایران طی چهار ماهه سالجاری را ۴۰۴ هزار تن اعالم کرد و اظهارداشت: در این مدت ماهانه افزون بر ۰۰۱ هزار تن صادرات انواع لبنیات در کشور انجام شده است. رکنی بیان داشت: هماکنون ایران در تولید انواع محصوالت لبنی اعم از شیر، ماست، دوغ، پنیر و غیره از شرایط بسیار مناسبی در سطح بازارهای منطقه برخوردار اســت.وی گفت: در گذشته ۰9 درصد بازارهای هدف صادراتی محصوالت لبنی ایران مربوط به دو کشورهای عراق و افغانستان بود که خوشبختانه این شرایط امروز دچار تغییر و تحول جدی شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی ۰۷ تا۰۸ درصد بازارهای کشورهای همسایه اعم از عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیجفارس، روســیه ...و را زیر چتر پوشش خود دارند.وی تصریح کرد: جدا از این کشورهای اروپایی نیز از طرفداران محصوالت با کیفیت و خوش طعم لبنیات ایران هستند و ساالنه انواع لبنیات به بازارهای این کشورها سرازیر میشود.رکنی در ادامه بازار روسیه را از جمله بازارهای بزرگ و پرمصرف در زمینه لبنیات قلمداد کرد و یادآورشد: ساالنه انواع محصوالت لبنی از قبیل شیر خشک، پنیر، خامه، ماست، دوغ و غیره از ایران به بازارهای این کشور صادر میشود.

در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمارهایی را در خصوص کاهش قاچاق طی ماههای اخیر ارائه میدهد اما برخی مسووالن آمارهای ارائه شده توسط این ستاد را قبول ندارند. بر همین اساس معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به انتقاداتی که طی هفتههای گذشته در خصوص غیرواقعی بودن آمارهای کاهش قاچاق مطرح شــده اســت، اظهار کرد: برای بررسی حجم قاچاق کاال الزم است مطالعاتمتعددیصورتگیرد.محمدرضا عبادیدرنشستیخبریبهپاسخگوییبه انتقاداتی که در حوزه کاهش حجم قاچاق مطرح میشود، پرداخت و با بیان اینکه کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ۰۱ نهاد از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و.... است، گفت: آنچه در ستاد ارائه میشود، نتیجه بحثها و آمارها و اطالعاتی است که از این منابع به دســت میآید.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به رقم ۵/۲۱ میلیارد دالر قاچاق کاال عنوان کرد: این رقــم حدود ۰۲ درصد تجارت کشور را در بر میگیرد، در این میان حدود هفت میلیارد دالر از قاچاق هم مربوط به صادرات قاچاق بوده است که کاالهایی مانند ســوخت ...و را شامل میشود. وی همچنین عنوان کــرد: گاهی این گونه مطرح میشــود که اگر حجم کاالهای مکشوفه به حدی که اعالم میشود، کم شــده بود، باید تاثیر آن در حوزه تولید را مشــاهده میکردیم امــا آیا در حوزه تولید تنها بحث قاچاق موثر است. همه میداننــد که در خصوص موضوع تولید فاکتورهای مختلفی تاثیــر دارد.معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه در حال حاضر میان ایران و ۰۴۱ کشور دنیا تبادالت تجاری وجود دارد، گفت: الزم است برای تفسیر دقیق این اطالعات اقدام شــود چراکه اکنون در حوزه آمارها گاه اختالفهایی وجود دارد. به عنوان مثال در شــرایطی که سنگاپور مدعی است ۰۰۳ هزار دالر صادرات به ایران داشته، در ایران اینگونه عنوان میشــود که حجم صادرات این کشــور بالغ بر ۰۲ هزار دالر بوده است. عبادی همچنین بــه بحثهایی مانند مرزنشینها، کولبران و لنجها اشاره کرد و گفت: شاید تنها پنج درصد کاالی قاچاق کشور مربوط به کولبران باشد اما در موارد متعددشاهدیمبهعنوانمثاللنجهاییکه معافیت مالیاتی دارند، به اندازه ۳۷ نیسان کاال وارد کشور کردهاند.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: نکتهای که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا واقعا به میزانی که حجم قاچاق کشور اعالم میشود، ظرفیت ترانزیت به حملونقل نیز وجود دارد؟ اکنون برخی آمارهای ما گویای آن است که در کشور ۰۰۴ هزار ماشــین سنگین بینشهری وجود دارد که به گفته مالکان این خودروها در طول هفته آنها یک بار سفر میکنند. حال حتی اگر این ظرفیت را دو برابر هم کنیم، به نظر میرسد ظرفیت ترانزیت ما برای قاچاق کاال در حدی نیست که گاه عنوان میشود.وی با تاکید بر اینکه به هر صورت نیاز به مطالعات کارشناسی جدی در حوزه واردات قاچاق وجود دارد، گفت: اکنون اعالم میشــود حدود ۰۳ تا ۰۴ میلیارد دالر حجم واردات رسمی کشور است حال اگر به گفته دوستان قاچاق کاال کنترل نشده و حجم آن همان۵۲ میلیارد دالر قبلی باشد رقمی حدود ۰6 میلیارد دالر کاالی قاچــاق نیاز به حملونقل و جابهجایی دارد که به نظر میرســد در وضعیت حملونقلی ما امکان رخ دادن چنین موضوعی وجود نداشته و با توجه به ظرفیتهای موجود نمیتوان چنین ارقامی را واقعی تلقی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.