۵۸ درصد واردات در اختیار ۵۱ کشور

Jahan e-Sanat - - News -

آمار گمرک ایران نشــان میدهد که بیــش از نیمی از واردات ایران در اختیار تنها پنج کشور است و دراین میان چین بزرگترین صادرکننده کاال به ایران به شمار میرود.

بر پایه آمار مقدماتی گمرک ایران از تجارت خارجی چهار ماهه سالجاری، در این مدت ۱۱ میلیون و ۰۰۳ هزار تن کاال به ایران وارد شــده است که ارزش آن به ۵۱ میلیارد و ۰۰۸ میلیون دالر میرسد.

در این میان کشور چین با صادرات یک میلیــون و ۴9۲ هزار تن کاال به ایران ۵۴/۱۱ درصد از سهم کل واردات ایران را به خود اختصاص داده و این در حالی است که ارزش کاالهای مذکور سه میلیارد و ۵9۴ میلیون دالر و برابر با ۱/۲۲ درصد از کل ارزش کاالهای وارداتی به ایران است.

با وجود تیره شدن روابط سیاسی ایران و امارات، این کشــور همچنان ارتباط اقتصادی خود را با ایران ادامه داده و رتبــه دوم صادرکننــدگان به ایــران را در اختیار دارد. به طوری که یک میلیــون و ۰6۵ هزار تن کاال از این کشور به ارزش دو میلیارد و ۲99 میلیون دالر به ایران صادر شده است. به این ترتیب این حجم از کاال ۱۸/۳۱ درصد از ســهم وزنی و ۲9/۸۱ درصد از ارزش کل واردات ایــران را به خود اختصاص داده است.

جمهوری کــره نیز در چهار ماهه نخست سالجاری ۱۴۴ هزار تن کاال به ایران صادر کرده اســت که ارزش این کاالهای وارد شده به ایران به یک میلیارد و ۳۷ میلیون دالر میرسد و با این حساب جمهوری کره با در اختیار داشــتن ۱9/۳ درصد از ســهم وزنی و 6/۷9 درصــد از ارزش کل واردات ایران در این مدت، به عنوان سومین شــریک تجاری ایران در واردات کاال شناخته میشود.

ترکیه نیز دیگر شــریک تجاری ایران اســت که با وجود نداشــتن رابطه سیاسی خوب با ایران، ارتباط اقتصادی خوب و زیادی با کشورمان دارد چراکه نمیخواهد بازار خود را در ایران از دســت بدهد. این کشور چهارمین صادرکننده کاال به ایران در طول چهار ماهه نخســت ســال جاری بوده اســت و ۸۸۵ هزار تن کاال بــه ارزش ۷۵9 میلیون دالر به ایران صادر کرده است. واردات ایران از ترکیه ۱۲/۵ درصد از سهم درصد از سهم وزنی و 6/۰6 درصد از ارزش کل واردات انجام شــده به ایران در این مدت است.

پنجمین صادرکننده بزرگ کاال به ایران، کشور هند است که موفق شده در چهار ماهه نخست سالجاری ۵۷۷ هزار تن کاال به ارزش ۱9۸ میلیون دالر را بــه ایران وارد کند و 6/۸6 درصد از وزن کاالیی وارداتی و ۵/66 درصد از ارزش واردات انجام شده به ایران را به خود اختصاص دهد.

پس از این پنج کشــور، آلمان، سوییس، فرانســه، انگلیس، ایتالیا، هلند، ســنگاپور، بلژیــک، ژاپن و پاکستان کشورهایی هستند که در این مدت بیشــترین صادرات را به ایران انجام دادهاند.

ارزش واردات ایران در حالی در این مدت بــه ۵۱ میلیارد و ۰۰۸ میلیون دالر رســیده که حدود ۳۱ میلیارد و ۰۰۵ میلیون دالر آن توسط این ۵۱ کشــور به ایران انجام شده است، به عبارت دیگر صادرات این کشورها به ایران ۲۸ درصد سهم وزنی و ۵۸ درصد از کل ارزش واردات به ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.