12

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس مرکز برنامهریزی دخانیات کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ســطح زیر کشــت توتون در کل کشور تنها ۰۲ درصد نیاز داخلی را تامین میکند، گفت: تولید توتون را تا حد نیاز کشور افزایش خواهیم داد.

علیاصغر رمزی اظهار کرد: مطابق قانون برنامهریزی کشت، داشت و برداشت توتون در مرکز برنامهریزی دخانیات کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت میگیرد و از آنجاکه ۰۸ درصد از این محصول از خارج وارد میشود، برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه سطح زیر کشت این محصول تا پنج برابر تولید فعلی است که کشور در این زمینه خودکفا بوده و از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد شد.وی افزود: توتون وارداتی ۰۳ تا ۰۴ درصد گرانتر از توتونهای داخلی اســت، لذا این کاال یک کاالی با ارزش است، ضمن اینکه با فرآوری، ارزش افزوده بســیار باالتری به خصوص برای صادرات خواهد داشت.رمزی ادامه داد: هر تولیدکنندهای که به پروسه کاشت، داشت و برداشت این محصول با ارزش وارد شود، یک صرفه اقتصادی برای کشور خواهد بود.رییس مرکز برنامهریزی دخانیات کشور خاطرنشان کرد: از لحاظ کشاورزی نیز این محصول یکسوم برنج، آب مصرف میکند و میتواند جایگزین مناسبی برای آن در مناطقی که با مشکل کمآبی روبهرو هستند، باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.