کشورهای توسعهیافته «لباس» پوشیده را هم پس میگیرند!

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانضمن تاکید بر مشتریمداری گفت: در کشورهای توسعهیافته وقتی پوشاکی میخرند و حتی آن لباس را میپوشند و بعد به مغازه مراجعه میکنند و میگویند با سلیقه من جور نبود و میخواهم آن را پس دهم، فروشنده حتی ســوال هم نمیپرسد بلکه کاال را پس میگیرد چون برایش مهم است که اعتماد مشتری را به این برند حفظ کند و حتی در برخی موارد نیز تولیدکننده یا فروشــنده عالوه بر پس گرفتن، هزینهای را به عنوان خسارت اعتماد برند به خریداری که آن را نپسندیده، پرداخت میکند تا دوباره مشتری را حفظ کند. این دقیقا پیرو شعار «مشتری باید برگردد اما کاال نباید برگردد»، است.محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز دیگر مصرفکننده فقط مصرفشونده نیست، عنوان کرد: زمانی مصرفکنندگان ما مجبور به خرید کاال و خدمات بودند اما امروز تنوعی وجود دارد که قدرت انتخاب را به همه مصرفکنندگان میدهد. زمانی که این مقدار از تنوع وجود دارد و بنگاهها نیز با عدم فروش مواجه هستند، تولیدکنندگان یا فروشندگان باید از چنین سیاستهایی برای حفظ مشتری استقبال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.