جنگ آمریکا و اوپک بر سر قیمت

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

با ازسرگيري توليد نفت ليبي در بزرگترين ميدان نفتي اين کشور و ترديد نسبت به ادامه تاثيرگذاري کاهش توليــد اوپک بر بازارهاي جهاني، قيمت نفت بار ديگر در بازارهاي آسيا کاهش يافت.

براساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت برنت روز سهشــنبه با 23 سنت، معادل 0/4 درصد کاهش به 52 دالر و 14 ســنت رسيد. قيمت نفت برنت در جلسه قبل نيز 0/1 درصد کاهش يافته بود.

قيمت نفتخــام آمريکا نيز بعد از کاهش 0/4 درصــدي در روز دوشــنبه، ديروز با 18 سنت معادل 0/4 درصد کاهش به 49 دالر و 21 سنت رسيد.

شــرکت ملي نفت ليبي اعالم کرد، توليد نفت از ميدان 270 هزار بشــکهاي شراره اين کشــور مجددا به ســطح عادي خود برگشته است. ليبي از توافق کاهش توليد اوپک و ساير توليدکنندگان از جمله روسيه معاف است.

اما ترميم قابل توجه توليد نفت اين کشور آفريقايــي تالشهاي اوپک بــراي مهار مازاد عرضه در بازار را با دشــواري و تاثيربخشــي توافق کاهش توليــد را با ترديد مواجه کرده است. براساس جديدترين آمارها، ميزان توليد ليبي در ماه ژوئيه به 1/03 ميليون بشــکه در روز رسيد.

پس از آنکه اعضاي اوپک و غيراوپک پاي ميز مذاکره نشســتند و به تعبير کارشناسان مهمترين تصميم را در طول ســاليان گذشته گرفتند، کمتر کسي گمان ميکرد عمر طاليي اين تصميم تنها 9 ماه باشد. تعهد اعضاي اوپک و غيراوپک براي کاهش ميزان توليد که برخي آن را بازگشت قدرت دوباره اوپک ميدانستند

به گفته معاون وزير نفت در امور گاز حضور در بازارهاي جهاني و اجراي مباني اقتصاد مقاومتي در برنامههاي انجمن سازندگان و توليدکنندگان تجهيزات صنعت نفت ايران (استصنا) بايد يک اصل باشد.

به گزارش شانا، حميدرضا عراقي در مراسم امضاي تفاهمنامه ميان شرکت ملي گاز ايران و اســتصنا اظهار کرد: سازندگان تجهيزات صنعت نفت بايد افزون بر حضور در بازار داخلي به فکر

نخستين پل کابلي انتقال نفت و گاز ايران که اوايل ماه جاري به بهرهبرداري رسيد، هماکنون روزانه 500 هزار بشکه نفتخام را از ميــدان نفتي مارون به اصفهان منتقل ميکند. به گزارش شانا، سيدابوالقاسم موسوي، مدير مهندسي و اجراي طرحهاي شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت دربــاره اجراي طرح پــل کابلي انتقال نفــت و گاز ايران و سختيهايآنگفت:مطالعاتاينطرح حدودسهسالطولکشيدزيراجانمايي پل در مسير سلسله جبال زاگرس بسيار سخت بود. وي افزود: خط لوله ماروناصفهان از نزديکي مارون يک (منطقه رامشير) به قطر 30 اينچ آغاز ميشود و به سمت اصفهان ميآيد که حدود 45 سال از ساخت آن ميگذرد.

مدير مهندسي و اجراي طرحهاي اکنون پس از گذشت 9 ماه با افزايش توليد نفت شيل آمريکا، کاهش قيمت نفت و عدم پايبندي برخي اعضا به اين توافق گريبان توليدکنندگان نفت را گرفته است.

در حالي که اعضاي اوپک و غيراوپک ابتدا وفاداري خود را بــه تعهد کاهش توليد ثابت کردند و اين تعهد حتــي تا مرز 120 درصد نيز رفت اکنون بازارهاي جهاني نفت شــاهد پشت پا زدن برخي اعضا به اين عهد است به طوري که طبق آخرين اخبار اعالمشده عراق و امارات متحده عربي اخيرا از پايبندي به اين توافق جا ماندهاند. اين در حالي است که اين دو کشور همواره بر تعهد خود در زمينه توافق کاهش توليــد تاکيد ميکنند و بر اين باورند که کاهش توليد نفت آنها بيشتر از تعهد اين دو کشور است.

به نظر ميرســد اين موضــوع بزرگترين توليدکننده نفت اوپک را عصبي کرده اســت به طوري که طبق ادعاي برخي از رسانههاي خارجي، وزير انرژي عربســتان ســعودي در نشست نظارتي اخير اوپک عصبانيت خود را از اين موضوع نشان داده است.

البته در حالي که کشــورهايي مانند عراق و امارات متحده عربي بــه تعهد خود پايبند نبودند، وزير نفت روسيه در آخرين اظهارات خود اعالم کرد: توليد نفت اين کشــور در ماه ميالدي گذشــته 307 هزار بشکه در روز در مقايســه با سطح اکتبر کاهش يافته است. به گفته الکساندر نواك کاهش توليد نفت در پايان ژوئيه سال 2017 به 307 هزار و 00۶ بشکه در روز در مقايسه با اکتبر سال 201۶ رسيد. بنابراين روسيه به تعهداتش براي توليد کمتر عمل کرده است. بازارهاي صادراتي نيز باشند.

وي با بيان اينکه شــرکت ملي گاز ايران از هيچ کمکي در اين زمينه دريغ نميکند، تصريح کــرد: در اين زمينه بــه زودي کميتهاي در شــرکت ملي گاز ايران براي بررســي همکاريهاي فيمابين تشکيل ميشود و آغاز به کار خواهد کرد. شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تصريح کرد: اين خط کوهستاني شش تلمبهخانه دارد و روزانه 500 هزار بشکه نفتخــام را جابهجا ميکند. خط لوله مارون- اصفهان با انتقال روزانه بيش از 005هزاربشکهنفتخاميکيازمهمترين خطوط انتقال نفتخام کشور است که با تامينخوراكپااليشگاهاصفهانوبخشي از خوراك پااليشگاههاي تهران و تبريز، نقش مهمي در تامين سوخت مورد نياز کشــور ايفا ميکند. خط لوله ماروناصفهان به دليل عبور از ناهمواريهاي رشتهکوه زاگرس، رودخانهها و درياچه سد کارون 3 و 4، سختگذرترين خط لوله انتقال نفتخام کشور است.

به گفته وي، براي تدارك ساخت يک خط لوله جديد (بخشي که از درياچه عبور ميکند) بسيار دچار چالش شديم

بر همين اساس ميزان توليد نفت اوپک در ماه ژوئيه به باالترين رقم در سال 2017 رسيد و صادرات نفت اين سازمان نيز رکورد زد.

از هميــن رو مقاماتي از کميته مشــترك نظارت بــر توافق کاهش توليــد در ابوظبي تشکيل جلسه دادند تا در مورد راههاي افزايش تبعيت توليدکنندگان از توافق کاهش توليد رايزني کنند.

يافتههاي اين ديدارها به کميته مشــترك وزرا که مســوول نظارت بر پايبندي به توافق کاهش توليد است، ارائه خواهد شد.

بر همين اســاس مارکتواچ نوشته است: بزرگان نفت چشمانتظار نشست اوپک هستند تا ببينند اين سازمان آيا ليبي را مجبور به قبول توافق کاهش توليد خواهد کرد يا نه.

اين توليدکننــده آفريقايي نفت به همراه

مجيد خياميان، رييس هياتمديره انجمن اســتصنا نيز در ايــن ديدار با قدرداني از حمايتهاي شــرکت ملي گاز ايران در طول ســالهاي گذشته اظهارکرد:اينانجمنضمنهماهنگيو همکاريتنگاتنگبابخشهايمختلف شــرکت ملي گاز ايران، آمادگي کامل براي توسعه فعاليتها و همکاريهاي زيرا از يک ســو بايد مسيري انتخاب ميشد که بتوان در بخش درياچه روگذر و از سوي ديگر زيرگذر هم داشته باشد. موسوي دليل اصلي طول کشيدن روند مطالعات را انتخاب جاي پل مناســب عنوان کرد و ادامه داد: سرانجام قرار شد اين پل از ســمت دره مونيک ميان دو روستاي شليل و مرواريد ساخته شود.

مدير مهندسي و اجراي طرحهاي شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درباره ضرورت اجراي اين پروژه نيز گفت: با احداث و آبگيري سد کارون4 و زير آب رفتنبخشيازخطلولهمارون-اصفهان در اين درياچه، ساخت و راهاندازي يک پلبهمنظورحفظمحيطزيستوتداوم انتقالايمنوپايدارنفتخامبهپااليشگاه اصفهان و همچنين امکان دسترسي آسانتر به لوله در شرايط عملياتي بسيار نيجريه معاف از ســهميه کاهش توليد بودند. با اين حال اکنون هر دو اين کشورها در حال توليد نفت آن هم به ميزان نزديک به باالترين سطح توليد خود هستند و از اين رو اعتقاد بر اين است که اين کشــورها هم بايد به توافق کاهش توليد بپيوندند.

ســرمايهگذاران منتظر خبرهاي خوبي از امارات هستند تا شايد کشورهاي عضو اوپک و آنهايي که بيشتر از تعهد خود توليد ميکنند، به توافق کاهش توليد پايبند بمانند.

اين در حالي اســت که بــه گفته جفري هالي، تحليلگر ارشد بازار در شرکت کارگزاري OANDA در ســنگاپور با فــرض اينکه از نشست فني در ابوظبي نتيجه خاصي حاصل نخواهد شد، سرنوشت کوتاهمدت نفت احتماال با انتشار آمار ذخاير نفت آمريکا از سوي اداره فيمابين را دارد.

وي بــا بيان اينکه ايــن انجمن با داشتن بيش از 05۶ عضو، آمادگي ساخت بيش از 70 درصد از نيازهاي شرکت ملي گاز ايران را دارد، تصريح کرد: با اين ميزان آمادگي، به راحتي ميتوان براي حضــور در بازارهاي بينالمللي با اســتانداردهاي خوب، الزم بود. موسوي ادامه داد: با توجه به زير آب رفتن پل قديمي مورد استفاده عشاير اين محل در زير درياچه سد، با راهاندازي اين پل، افزون بر عبور خطوط لوله نفت و گاز، عشاير ساکن در اطراف پل بهويژه ساکنان روستاي مرواريد نيز ميتوانند از آن استفاده کنند.

ويدربارههزينهايجادپلنيزگفت: برآوردهاي اوليه در سالهاي گذشته اينگونــه بود که کل اين پروژه با 30 ميليارد تومان اجرا شود اما هماکنون تنها براي ســاخت پل 120 ميليارد تومان هزينه شده است.

به گفته موســوي، اين خط لوله توسط شــرکت آبنيرو ساخته شده که به صورت کابلي اســت و حدود 380 متر طول و 21 متر عرض دارد که ماشــينآالت هم ميتواند از آن عبورکند. اطالعات انرژي اين کشــور امروز مشــخص ميشود.

اداره اطالعات انرژي که بخشــي از وزارت انرژي آمريکاست، گزارش هفتگي خود درباره وضعيــت نفــت را امروز منتشــر و جزييات مربوط بــه ذخاير و فعاليت پااليشــگاهي را ارائه ميکند.

انتظار ميرود ذخاير نفتخام آمريکا هفته گذشته براي ششــمين هفته متوالي کاهش يافته باشــد در حالي که ذخاير فرآوردههاي پااليششده احتماال کاهش پيدا کرده است.

توليد نفت در آمريکا در سطح بااليي باقي مانده، با اين همه آمار بيکرهيوز که روز جمعه منتشر شد، نشان داد شمار دکلهاي حفاري با يک حلقه کاهش در هفته منتهي به 4 آگوست به 5۶7 حلقه رسيده است.

اين در حالي است که يک بانک آمريکايي اعالم کرد بررســيهاي آماري نشان ميدهد تقاضــاي جهاني بــراي نفتخــام همچنان باالست.

بــه گــزارش رويتــرز، بانــک آمريکايي گلدمنســاکس اعالم کرد آمارهاي مربوط به ســه ماه دوم ســال 2017 نشان ميدهند به لطف رشــد اقتصادي باالتر، تقاضاي جهاني براي نفتخــام همچنان باالست.براســاس برآورد اين بانک آمريکايي، دادههاي مربوط به آمريکا، ژاپن، هند، چين، کره جنوبي، برزيل، مکزيک، اســپانيا و فرانسه که در مجموع 52 درصــد از مصرف نفتخام جهــان را به خود اختصاص دادهاند و 80 درصد از رشد تقاضاي جهان به آنها مربوط ميشــود، حاکي از رشد ســاالنه 1/54 ميليون بشکه در تقاضاي نفت اين کشورهاست.

طبق اعالم ايــن بانک، آمارهاي مربوط به سه ماه دوم سال 2017 نشاندهنده رشد يک ميليون و 810 هزار بشــکهاي تقاضاي روزانه جهاني نفت است. اين بانک پيشبيني ميکرد رشد تقاضاي روزانه جهاني در اين دوره، يک ميليون و 00۶ هزار بشکه باشد. برنامهريزي کرد.

خياميــان ادامــه داد: آمادگــي شرکتهاي زيرمجموعه انجمن براي همکاري در سطوح مختلف در بخش توزيع 95 درصد، در بخش انتقال 90 درصد و در بخش پااليشگاهها بيش از 75 درصد را شــامل ميشود که اين حجم از ســاخت داخل در کشور، آمار جالب و بينظيري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.