نگاهی به برنامه های وزير پيشنهادی وزارت نيرو

Jahan e-Sanat - - News -

حميد چيتچيان، وزير نيرو دولت يازدهم با وجود عملکرد و اقدامات خوبش ديگر جايي در دولت دوازدهم ندارد و اکنون حبيباهلل بيطرف رسما از سوی رياست جمهوری براي وزارت نيرو معرفي شده است.

به گزارش پايگاه اطالعرســاني دولت، بيطرف برنامههاي خود را در چهار فصل «اصول، اهداف و راهبردهاي کالن»، «بخش آب و آبفا»، «بخش برق و انرژي» و «بخش مديريت، منابع انساني، علم و فناوري و پشتيباني صنعت» اعالم کرده است.

بر همين اساس در ديدگاه کلي در «فصل اول» اين برنامه آمده وزارت نيرو بر اين باور اســت که حصول اطمينان از ايجاد زيرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري به منظور ارائه خدمات گسترده، پيوسته و مستمر تامين آب، برق و جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب به آحاد جمعيت کشور به صورت مطمئن و اقتصادي با رعايت مالحظات زيستمحيطي، به عنوان ماموريت اصلي اين وزارتخانه، نقش تعيينکنندهاي در توســعه پايدار و بهبود مستمر کيفيت و رفاه زندگي مردم دارد. کيفيت و پايداري ارائه اين خدمات، تاثير بســزايي بر دستاوردهايسايربخشهاازجملهکشاورزي،مسکن،صنعت،خدمات،بهداشت، امنيت و محيطزيست دارد.

وزارت نيرو با تمرکز بر انجام مطلوب امور حاکميتي و کاهش تصديگري، بهگونهاي نســبت به ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري اقدام ميکنــد تا انجام فعاليتهاي تصــدي با محوريت بخش خصوصي صورت پذيرد.

در راستاي دســتيابي به اهداف چشمانداز و سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، وزارت نيرو درصدد اســت با تقويــت روحيه و رويکرد جهادي، انعطافپذير، فرصتساز، مولد، درونزا، پيشرو و بروننگر، نسبت به مديريت عرضه و تقاضاي آب، برق، انرژي، خدمات آب و فاضالب و همچنين ارتقاي ســطح آموزش، پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار کاال و خدمات صنعت آب و برق اقدام کند.

وزارت نيرو با تاکيد بر ضرورت ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي، با ايجاد زيرساختهاي تامين آب و برق، به شکوفايي و پيشرفت عدالتمحور روستاها کمک ميکند.

ايــن وزارتخانه توفيق در انجام ماموريتهاي فوق را منوط به بهرهمندي از منابع انساني خالق، حرفهاي و کارآمد و همچنين استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشــي، فناوري و روشهاي نوين مديريت و نيز توسعه توانمندي داخلي ميداند.

از طرف ديگر با توجه به قرارگيري ايران در منطقه خشک و نيمهخشک دنيا و ادامه روند موجود در استفاده از آب، کشور در معرض بحران شديد آبي قرار گرفته، از اينرو فصل دوم به بخش «آب و ابفا» اختصاص داده شده است.

بر اين اســاس با اشاره به چالشها و راهبردها در اين بخش برنامههايي از قبيل مرزي تداوم اجراي طرح احيا و تعادلبخشي منابع آب زيرزميني - تسريع در اجرا و تکميل برنامه مهار آبهاي بهرهبرداري اولويتبندي، ساخت و تکميل طرحهاي تامين آب و شبکههاي آبياري و زهکشي بهويژه در اراضي پاياب سدهاي در دست

مسوول برنامهريزي جهت تامين حقابه زيستمحيطي تاالبهاي کشور با همکاري ساير دستگاههاي

فاضالب ارتقاي شــاخص بهرهمندي آحاد جامعه از خدمات جمعآوري و تصفيه

آن اجراي برنامههاي جلوگيري از آلودگي منابع آب و ارتقاي شــاخصهاي کيفي - تامين پايدار آب شرب شهرها و روستاها (به لحاظ کمي و کيفي) دريا توســعه اســتفاده از منابع آب غيرمتعارف بهخصوص شيرينســازي (نمکزدايي) آبهاي شور مشترك ساماندهي و حفاظت از بستر و حريم رودخانهها، تاالبها و سواحل اقليم تثبيت حقابههاي کشور از آبهاي مرزي و کشور مشارکت در تهيه و اجراي برنامههاي ملي سازگاري با تغيير آب اصالح ساختار اقتصاد آب نوين استقرار نظام حسابداري ملي - توسعه تحقيقات، پژوهشهاي کاربردي و استفاده از فناوريهاي - ارتقاي مشارکت بهرهبرداران در مديريت منابع و تاسيسات آبي آورده شده است. بيطرف همچنيــن در «بخش برق و انرژي» مديريت اقتصاد برق، کاهش تصديگري و چابکسازي، افزايش بهرهوري و توسعه زيرساختهاي موردنياز در بخشهاي توليد، انتقال و توزيع را از محورهاي اصلي اين برنامه قرار داده است

از ســوي ديگر در «بخش چهارم» اين برنامه آمده است که سازماندهي و آموزش منابع انساني، ايجاد انگيزه و تعهد کاري، ارتقاي سطح فرهنگ سازماني و نشاط اداري، ايمني و سالمت کارکنان، همچنين راهبري برنامههاي اصالح نظام اداري، ارتقاي بهرهمندي از فناوريهاي جديد مديريتي و توجه جدي به پيادهسازي نظام مديريت دانش، سالمت اداري و صيانت از حقوق شهروندي از رويکردهاي مهم وزارت نيرو در دولت دوازدهم است.

وزارت نيرو براي تحقق ماموريتهاي خود از ظرفيتهاي علمي و تخصصي باتجربه از قبيل پژوهشگاه نيرو، موسسه تحقيقات آب، موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق و موسسه تحقيقات و آموزش مديريت برخوردار بوده و با بهرهگيري از توان توليدي شرکتها و کارخانجات بزرگ توليدکننده، مشــاوره و پيمانکاري بيش از 200 شــرکت بهرهبرداري به تامين آب و برق مطمئن اهتمام ميورزد. در همين راستا برنامههايي از قبيل -1 توسعه پژوهش و فناوري در صنعت آب و برق -2 توانمندسازي منابع انساني و ارتقاي مديريت و زيرساختهاي آن -3 اصالح ساختار و توسعه مديريت -4 حمايت و پشتيباني از صنايع آب و برق با رويکرد توسعه صادرات از ســوي وزير پيشــنهادي دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده است.

طبق ماده 205 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، يک هفته پس از معرفي دولت، براي بحث و بررسي خط مشي و اصول کلي برنامه دولت و اخذ راي اعتماد براي هيات وزيران جلسات مجلس بهطور متوالي تشکيل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.