نشست كميته «حصر» فراكسيون اميد با رييس مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

نايبرييسمجلسشوراياسالميازبرگزارينشستکميتهپيگيريمطالبه رفع حصر فراکسيون اميد با رييس مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، مسعود پزشکياناظهارکرد:کميتهپيگيريمطالبهرفعحصرفراکسيوناميدظهرديروز با آقاي الريجاني ديدار و گفتوگو کردند تا بتوان از اين طريق راهحلي براي اين موضوعپيداکرد.ويافزود:مقاممعظمرهبريبارهابرضرورتوحدتتاکيدکردند چراکه آنچه باعث اقتدار و قدرت کشور ميشود، انسجام داخلي است و هر چه انسجام وجود نداشته باشد، کشور دچار ازهمپاشيدگي خواهد شد و قدرت کشور تضعيفميشود.ايننمايندهاصالحطلبمجلسبابياناينکهموضوعحصرباعث بروز برخي مشکالت و ايجاد گرههايي در جامعه شده است، ادامه داد: تا زماني که اين موضوع به هر طريقي حل نشود، انسجام ايجاد نخواهد شد بنابراين به اعتقاد منالزماستبزرگانبراياينموضوعراهحليپيداکنند.پزشکيانباتاکيدبراينکه ايجادانسجامداخليموجبممانعتازدخالتهايدشمنانوبيگانگانخواهدشد، تصريح کرد: همه ما از کرد، ترك، لر، عرب و عجم با هم برابر هستيم و آنچه بين ما حکمميکند،بايدقانونوعدالتباشدچراکهاگراينگونهنباشد،ثباتايجادنخواهد شد.نايبرييسمجلسهمچنينخاطرنشانکرد:جدايازاينکهچپهستيميا راست،سنيهستيمياشيعهوچهقوميتيداريم،قانونوعدالتبايدبينماحاکم باشد چراکه در غير اين صورت انسجام ما به هم خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.