تغيير بازار قاچاق دارو از «ناصرخسرو» به «سايتهاي اينترنتي داروياب»

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان اينکه فروش دارو به صورت اينترنتي به نوعي قاچاق محسوب ميشود، گفت: در حال حاضر بازار ناصرخسرو مانند چند سال گذشته نيست که فقط يک دکه باشد بلکه در حال حاضر سايتهاي مختلف داروياب ...و ايجاد شدهاند که داروها را از مسير نادرست تهيه کرده و به مصرفکننده ميرسانند.اکبر عبداللهياصل درباره ميزان قاچاق در حوزه دارو، فروش اينترنتي آن و نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر اين موارد گفت: طبيعتا ما نميتوانيم روي موارد قاچاق دارو يا فروش اينترنتي دارو نظارتي داشته باشيم چراکه اين دو بازار غيررسمي محسوب ميشوند و نميتوانيم بر آنها نظارت داشته باشيم. وي با بيان اينکه از نظر سازمان غذا و دارو، فروش دارو به صورت اينترنتي به نوعي قاچاق محسوب ميشود، گفت: اين کار را مجاز نميدانيم و طبيعي است که روي آن نظارتي هم نداريم. البته براي برخورد با قاچاق طرحهايي در سازمان اجرا شدهاند که بخشهاي بازرسي و حقوقي سازمان آنها را بررسي و پيگيري ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.