حریم خصوصی زنان چند...!

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه‌بی ‌کپور- «فقط معاینه گروهی تو مطب پزشک زنان نیست، حتی کسی نمیخواد حرفهاش رو به جز دکترش، کس دیگهای بشنوه در حالی که اتفاقاتی میافته که حریم خصوصی به هیچ گرفته میشه». این بخش کوچکی از حرفها و گالیههای مشترک تعداد زیادی از زنانی است که در خصوص رعایت نشدن حریم خصوصی و حقوقشان در مطب پزشــکان زنان و زایمان به «جهان صنعت» گفتند. وقتی فراخوان این موضوع داده شد، دهها نفر اعالم آمادگی کردند که در مورد نوع مشکالتشان در این زمینه صحبت کنند. حجم اظهارنظرها و حرفهای زنان در خصوص اتفاقاتی که در مطبهای پزشکان زنان برای آنان رخ میدهد و مشکالت روانی و جسمی که ایجاد میکند، به حدی باال بود که بخشی از آنها در این گزارش منتشر شد. عمده مطالبی که زنان از رعایت نشدن حریم خصوصی خود عنوان کردند، هم نشاندهنده عدم آگاهی زنان از حقوقشان نزد پزشک است و هم نشــاندهنده رفتار و فرهنگ نامناسب بسیاری از پزشکان زنان با بیماران و مراجعهکنندگان. طبق منشور حقوق بیماران، معاینه باید در یک مکان خصوصی انجام شــود و بیمار احساس راحتی کند. در مطبهای خصوصی مغایر این رفتارها از ســوی پزشک بسیار شایع شده. از فرستادن دستیار به جای خودشان و اینکه بیمار دوست ندارد با آنها حرف بزند تا شنیده شدن مشکالت توسط باقی بیماران ...و

نکته مهم این است که، آگاهی زنان از حق حریم خصوصیشان در مطب پزشکان زنان باید باال رود و حق اعتراض به نقض این حقوق را داشته باشند اما بسیاری از آنها از ترس یا به دلیل اینکه پزشک خوب دیگری سراغ ندارند، مماشات و سکوت میکنند و تن به رفتار و گفتار نامناسب و شکسته شدن این حقوق و حریم میدهند. مسلما در برابر این نوع رفتارها باید واکنش نشان داد. در بهترین حالت اعتراض و بیرون رفتن از مطب و پس گرفتن پول ویزیت است آن هم جلوی بقیه بیمارها که ببینند و از حداقل حقوق خود آگاه شوند. چنانچه به اعتراض آنها گوش ندادند، باید شکایت کنند.

روشنک نخستین زنی است که در خصوص اتفاقی که برای خود رخ داده، میگوید: مامانم سالی یک بار میرفت معاینه، چندبار دکترشو نرفت به خاطر همین ویزیت گروهی که رفتار واقعا زشتیه، ولی خب مریض همیشــه باید اطاعت کنه. اینکه منشی دکتر جلوی همه بیمارها بلند ازت بپرسه برای معاینه کجاها رفتی و چه گفتند درحالی که زنان دیگر با همسرانشان این گفتوگو را میشنوند، چه دلیلی دارد؟ اینگونه رفتارها محرم اسرار و رازدار بودن پزشک را زیر سوال میبرد. اعتراض هم کنیم، منشی میگه: همینی که هست، نمیخواهید، به سالمت!

یکــی دیگر از زنان در خصوص علت عدم اعتراض بسیاری از زنان به این شرایط میگوید: آدم عادی حال و حوصله اعتراض و شکایت و دردسرهای بعدیاش را ندارد، چه برسد به بیماری که رفته دکتر و چندین مدل مشکالت دارد. این در حالی است که ذات بیان اعتراض سختیندارد،فقطبایدپایحقشمحکمبایستد.مساله فقط دادگاه رفتن و شکایت کردن نیست.

به گفته یکی از کارشناسان این حوزه، این اتفاقات یک نمونه بسیار مهم از خطای سیستم درمان و خطای پزشکی است. این مساله هم در بیمارستانهای دولتی به دلیل شلوغ بودن و هم در مطبهای خصوصی بسیار زیاد شده است.

مریم در نمونهای دیگر میگوید: خاله من باردار بود متخصص زنان شش نفری بیماران را در مطبش معاینه میکرد. هیچوقت فشارشو نگرفته بود با افزایش شدید فشار خون رفت اورژانس و شانس آورد که زنده موند.

‌وقتی‌کارآموزان‌بیمارســتا ‌نهای‌دولتی‌ گروهی‌زنان‌باردار‌را‌معاینه‌م ‌یکنند

زن دیگــری در خصوص نوع معاینه انترنها در بیمارستانهای دولتی گالیه شدیدی میکند: پیش از زایمان 10 تا دانشجو میان معاینه کنن، تا مچ در واژن زن باردار میرن. این مســاله توهین به زنانه. چطور میتونیم اسمش رو تربیت پزشک بگذاریم؟ تازه معاینه در اون وضعیت عالوه بر توهینآمیز بودن، بسیار هم دردناکه. خانمها حسی شبیه تجاوز گروهی بهشون دست میده. این اتفاق تا این حد گستاخی و بیاخالقیه.

اما زن دیگری در این گفتمــان میگوید: در اون وضعیت که فرد باردار ترسیده، به شدت درد میکشه و هر لحظه ممکنه زایمان کنه، کسی قدرت اعتراض و تصمیمگیرینداره.

زهــرا در مــوردی دیگر بیان میکنــد: وقتی در بیمارستان دولتی سه نفری ویزیت میشدیم، اعتراض کردم، گفتند پول خرج کن برو مطب خصوصی. اینجا تعداد زیاده بیمار خصوصــی نداره! درصورتی که اگر پزشک به موقع بیاد، وقت کم نیست و این جزو حقوق بیماره که تنها معاینه و حرفهاش شــنیده بشه. در خصوص نوع برخورد و رفتار پزشکان زنان با بیماران نیز انتقادات زیادی مطرح میشود. یکی از زنان میگوید: خیلي از پزشکان زنان طوری با بیمار حرف ميزنند انگار فرد هیچ چیز نمیفهمد. فرقي نميکند. شما ميتوانید پياچدي باشید ولي از نظر اون هیچي نميفهمید.

برخی افراد معتقدند ایــن اتفاقات در مطبهای خصوصی رخ نمیدهد اما همان لحظه سه نفر از زنانی که در گفتمان «جهان صنعت» حضور دارند، میگویند: در مطبهای خصوصی آنچنانی و باالشــهر از سوی پزشکان بسیار زیاد این رفتار را شاهد بودهاند. پیش یک دکتر معروف خانم رفتم. با دو نفر دیگر همزمان معاینه شدیم. در این حین با تلفن هم حرف ميزد اما وقتی به او اعتراض کردم، معذرت خواست.

«فکر میکــردم فقط دکتر مــن اینطوریه، پس دکترهایدیگههمهستند.مطبدکترمنیهاتاقخیلی بزرگه که خودش و برادرش مستقرند، با دوتا دستیار و هرکدوم مریضهای خودشون رو ویزیت میکنن، به اضافه حضور بقیه مریضها و همین مساله باعث شده من نتونم خیلی سوالهامو هیچوقت بپرسم.»

ملیحهنیزتاکیدمیکند:بعیدمیدانمپزشکانزنان متوجه آسیبی که به بیمار میزنند باشند. من این دفعه حتما با دکترم حرف میزنم در موردش.

یکی دیگر از زنان در خصوص اثر بد روانی این رفتار رویبیمارانسرطانیمیگوید:چندنفریرفتیمتواتاق خانمه سرطان رحم داشت، جلوی ما بیماریشو به دکتر گفت، خانم زد زیر گریه. خیلی خجالت کشید. خیلی حال همه بد شد. حریمش را حفظ نکرد باعث شد از نظر روحی هم اذیت بشه و این قطعا رو بیماریش اثر بدی خواهد گذاشت.

‌لحن‌پزشکان‌تحقیرآمیز‌و‌توهی ‌نکننده‌ است

از ســویی دیگر برخی پزشکان زنان واقعا با لحن تحقیرآمیزی با مراجعهکنندگان حرف میزنند و اصال نمیتوان با آنها احساس راحتی کرد و مشکالت را گفت. یکی از دختران جوان میگوید: برهه بدی پیش دکتر رفتم. انقدر زده شدم که دو ساله دکتر زنان نمیرم». همینمسالهنشانمیدهدبهدلیلرعایتنشدنحریم خصوصی بیمار و رفتارهای نامناسب که تاثیر روانی و ذهنی بدی روی بیمار میگذارند، برخی از بیماران تا مدتهاترسدارندوپیشهیچپزشکدیگرینمیروند و این برای سالمتی آنها بسیار مضر است. در حالیکه زنان از سنین بسیار جوانی تا پیری نیاز به مراجعه دائمی به پزشک زنان دارند.

یکی دیگر از زنان معتقد است در بیمارستانهای دولتی براي اینکه بتوانند تعداد بیشتري را ویزیت کنند اینامربسیاررایجاستوکالمجبورميشويمشکالتت را جلوي دو، سه نفر دیگر بگویی اما زن جوان دیگری به میان صحبتهــای او میآید و تاکید میکند: «نه واقعا به این سادگي نیست ساعتها انتظار ویزیتي که از قبل پرداخت شده را میکشی، کسانی که بعد از تو منتظرند صدای تو و مشکلت را میشنوند و به همین دلیل من بارها مجبور شدم مشکلم را انگلیسي بگویم تا کسی متوجه نشود.»

یکی دیگر از زنان معتقد اســت متاسفانه در طرح تحول ســالمت که ویزیت خیلی ارزان شده، مراجعه بسیار باالست و اغلب مراجعان از قشر فقیرتر هستند و بر این اساس ویزیت گروهی کامال روش نرمالی قلمداد شده است.

زهره ادامه میدهد: «در بیمارستانهای آموزشی دیدم پزشک هنگام معاینه بیمار دستیارهاشم میاره و آموزش میده و بیمار معذب میشــه، اما نمیتونه چیزی بگه.»

‌کمتر‌موهاتون‌رو‌رنگ‌کنید،‌برید‌جایی‌که‌ من‌برای‌سونوگرافی‌م ‌یگم!

یکی از زنان جوان در خصوص رفتار پزشک معروف تهرانــی « و، د» میگوید: ایشــون ٦ نفر ٦ نفر بیمار ميفرستن تو اتاق و مجبوری جلو بقیه شرح حال بدی واگهصداتوبیاریپایین،رفتارایشونبابیماربسیارزشت و بده. بیمارانش اکثرا از یک قشر خاص جامعه هستند. بارهادیدمکهخانمایحتیباردارباگریهازمطبشرفتن بیرون. من خودم یه مشکلی داشتم که یک سال مریض ایشون بودم، ولی دیگه نتونستم با اخالقش ادامه بدم، درمانم رو با دکتر دیگهای ادامه دادم و اتفاقا دیدم الکی جذب اسم و رسم ایشون شدم، دکتر دیگه با آرامش و وقت بیشتر گذاشتن، دو ماهه مشکلم رو برای همیشه درمان کرد. کافیه سونوگرافی یا آزمایشت از جایی باشه که مورد پسندشون نیست، دفترچه و آزمایشات رو پرت ميکنه وسط مطب با تحقیر و توهین! یه بار یه خانمی گفت: من پول ندارم برم اینجا که شما ميگی، گفت به درک! کمتر بخورید کمتر موهاتونو رنگ کنید، برید جای خوب! زن بیچاره جلوی همه زد زیر گریه. ضمن اینکه برخالف تبلیغاتشان برای زایمان طبیعی، به همه بیمارانش ميگه سزارین کنید، مگه دیوونهاید؟

‌بدترین‌برخورد‌را‌پزشکان‌زنان‌با‌بیماران‌ دارند

سمیهنیزمیگوید:پزشکمنیکمطبباالیشهر دارد و یک مطب پایین شهر. باال هیچوقت چنین اتفاقی نیفتادهبود.چندباراتفاقیپایینرفتمآنجاچهارتاچهارتا معاینه میکردن. بدترین برخورد را از کادر پزشکی در پزشکان زنان و دستیارانشان دیدم. شیوه معاینه، نوع برخورد و ادبیات به کار رفته و این معاینات گروهی بسیار شایع است. یه بار به دکتر گفتم اینجا چقدر محرم اسرار مریضهستید،گفتخبهمهخانومید،منمگفتم،پول دادم تنها معاینه بشوم.

مریم: من اتفاقا یک بار به این رفتار معترض شدم و دکتر مجبور به رعایت شد ولي همه جا اینطور نیست و پزشکان زنان با بیمار توهینآمیز رفتار ميکنند.

«نمیخوام از خارج بهبه چهچه کنم ولی پشتسر منشی کلینیک نوشته: اگه خصوصی صحبت دارید حتما به منشی بگید براتون شرایط رو فراهم میکنه. حتی اگر ســواالت عمومی هم بپرســند قبل از آن میپرسند میخواهید فضای خصوصی برایتان فراهم شود یا خیر.» اینها را شبنم میگوید و ادامه میدهد: از آنجا که به طور مرتب به مراکز درمانی خارج از کشور میرم، با مقایسه متوجه شدم، حریم خصوصی در مراکز ایران فاجعه است.

برخی زنان معتقدند مساله چند بیمار ویزیت شدن به قدری رایج است که اگر به این مساله اعتراض کنند، گویی هنجارشکنی کردهاند. «عذابآور» توصیف برخی دیگر از زنان از معاینه دستهجمعی است که بر روان آنها تاثیر زیادی میگذارد.

‌برخوردهای‌زننده‌باعث‌م ‌یشود‌برخ ‌یها‌ هرگز‌به‌پزشکان‌زنان‌مراجعه‌نکنند

روی در مطب مینویسند ورود همراه ممنوع، اما بیماران غریبه را با هم میفرستند داخل و باید درباره خصوصیترین مشکالت جلوی آنها حرف زد. از سویی دیگر گاهی برخی پزشکان زنان اجازه ورود آقایان به اتاق پزشک را نمیدهند. درحالیکه خیلی مواقع نیاز است که خانم همراه با مردی که همراهش است یا همسرش است به داخل اتاق معاینه برود. برخی هم میگویند هربار خواستهاند با دکتر تنها باشند مجبور شدهاند نوبتشان را به حاضرین در اتاق بدهند و آخر از همه ویزیت شــوند تا کسی مساله آنها را نشنود. همچنین الزم به یادآوری است برخورد بسیاری از پزشکان زنان آنقدر همراه با نیتخوانی و قضاوت است که زنان زیادی ترجیح میدهند به دلیل فوبیا و آزار دیدن از این رفتارها، اصال به پزشکان زنان مراجعه نکنند و همین عوامل باعث میشود تشخیص بسیاری از بیماریهای زنان دیرهنگام رخ میدهد و مشکالت عدیدهای ایجاد میشود. یا زمانی که میفهمند خانمی مجرد اســت به گفته برخی زنان موقع معاینه واقعا شکنجه میشوند. یا در مصداقی دیگر به دلیل شلوغ بودن بیش از حد بســیاری از مطبهای پزشکان زنان و عدم تمرکز آنان، خیلی از زنان برای تســت پاپ اسمیر که تستی برای تشخیص سرطان است، مراجعه نمیکنند و این بسیار خطرناک است. آنهایی هم که مراجعه میکنند چون تست دردآوری است، زمانی که زنان دیگر پشت پرده منتظر معاینه هستند، فشــار روانی مضاعفی بر بیماری که درد میکشد وارد میکند. همین رفتار زننده باعث میشود برخی دختران جوان به «جهان صنعت» عنوان کنند برخورد پزشــکان زنان گاهی به حدی توهینآمیز است که باید به دروغ به آنها بگوییم نامزد داریم، چون ترور شخصیت میکنند به جای انجام دادن کارشان بدون قضاوت کردن. بر همین اساس میتوان گفت متاسفانه مرجع رسیدگيکننده و نظارتکننده صالح و قابل اعتمادی در خصوص پیگیری این وضعیت درمانی در کشور وجود ندارد. نظام پزشکي هم برای کنترل این امر، بسیار ناتوان و بیتوجه عمل میکند. همچنین یکی از پزشــکان در گفتوگو با ما تصریح میکند: تکبعدي دیدن موضوع مشــکلي را حل نميکند. درک مردم و انتظارات بیماران هم عامل مهمي در شکلگیری این رفتارهاست. ضمن اینکه مثل بسیاری از مشکالت جامعه منطق درستي در زمینه بررسی این موضوع وجود ندارد.

زن جــوان دیگری از نمونهای دیگر هنگام معاینه بیان میکند: بیمارستان مطرح و گرانقیمت «ص» تهران جراح متخصص پســتان نمیگذاشت در اتاق معاینه را ببندم و وقتی اصرار کردم با توهین و تحقیر معاینهکرد.

مهدیه که خود در حوزه درمانی کشور سالها کار کرده از اتفاقی که برایش رخ داده میگوید: اولین باری کــه رفتم پیش متخصص زنان هفت نفر رو همزمان فرستاد داخل اتاق. دکتر با لحن بسیار زشت و زنندهای گفت همگی لباسهاتون رو دربیارید. هر وقت صدا زدم بخوابید رو تخت. از خجالت داغ شده بودم که با لحن بدتری داد زد چته؟ تا حاال لباست رو درنیاوردی؟ اینجا که همه زنند. زود باش وقت ندارم. با دیدن این رفتارها، تا سالها از متخصص زنان فراری بودم. نیمی از عمر کاریم درمراکزدرمانیبوده.انواعنقضحریمخصوصیرادیدم. این مورد بدترین تاثیر رو روی من گذاشت.

یکیدیگراززنانمیگوید:دوسالپیشبهدلیلعدم چک کردن فشارم از ماه پنجم به بعد دچار مسمومیت بارداري شدم و هیچ دارویی تجویز نکرد تا دست آخر بچه بعد از زایمان زودرس از بین رفت.

سیما میگوید: سونوگرافی سینه داشتم. منشی سه نفر رو با هم برد تو اتاق گفت لباستونو در بیارین. گفتم خانم یعنی چی؟ گفت نمیخواهی برو بیرون. تو همون اتاق که حداقل ۵-٦ نفر غیر از پزشــک و دستیارانش بودند، خانم دکتر اطالعات منو بلند بلند میخوند که منشیش تایپ کنه و همه میشنیدند. یا در نمونههای زیادی در مورد رابطه جنسی مراجعهکنندگان جلوی باقی بیماران سوال میپرسند که بسیار خجالتآور و اسفناک و آزاردهنده است. ‌ک ‌متوجهی‌به‌مشکالت‌بیماران دخترجواندیگریتاکیدمیکند:مشکلاساسيمن با عمده پزشکان زنان، بيتوجهي و گوش نکردنشان به دردمریضاست،زیرابیماربرایشانفقطخانمهايباردار هستند، چون پول و درآمد معاینه آنها بیشتر است.

زن بــاردار دیگــری در مــورد وضعیــت یکی از بیمارستانهای دولتی شلوغ نیز میگوید: اتاق زایمان طبیعی هشت تا تخت بود، زنان باردار دوتا دوتا روبهروی هم بودند. نه پاراوانی نه پارتیشنی. دکتر میآمد کیسه آب همه را پاره میکرد، همه یکدیگر را میدیدند. هیچ حریم خصوصی وجود نداشت.

در شــهرهای دیگر نیز چنین وضعیتی به کرات مشاهدهمیشود.زنیازاصفهانمیگوید:یکمتخصص معروف اول شرح بیماری را مینویسد، بعد از روی آن، خانم دکتر نسخه میدهد و دیگری هم نسخه را تفسیر میکند. یعنی سه نفر همزمان مشکل آدم را میشنوند ومیفهمند.

«خانمی وارد مطب شد. منشی گفت برای گرفتن تخمک اهدایی با فالنی باید تماس بگیری. بلند بلند همه را نسبت به نازایی مراجعهکننده آگاه کرد. شاید او نمیخواست کسی متوجه مشکلش شود.»

زهرا میگوید: دکترم برای معاینه به من گفت برو پشت پرده آماده شو. سه نفر دیگر داخل بودند، دستش خورد پرده رفت کنار. مشکلم یادم رفت کال! ‌اعتراض‌کردم‌حرفم‌را‌گوش‌دادند مریم از تجربه هنگام بــارداری خود و اعتراض به پزشکش عنوان میکند: معاینه زنان باردار هر ماه انجام میشه و ماه آخر هر هفته، عموما اونها رو چندتا چندتا با هم میفرستن داخل. آدم احساس خیلی بدی پیدا میکنه. من اول به منشــی تذکر دادم و وقتی بعد از چند مراجعه دیدم باز هم مریض میاد تو، با خود دکتر صحبت کردم و احساسم رو براش گفتم. قبول کرد و روال عوض شد.

یکی دیگر از زنان در مسالهای مهم میگوید: از درد داشتن حین رابطه با پزشکم صحبت میکردم، یکی از پنج بیماری که صدای مرا میشنید، شروع کرد به نظر دادن که شاید عفونت داری، منم داشتم! یعنی حریم خصوصی هیچ. یا در موردی دیگر پزشک با عدم شعور با مثال زدن از بیماری که زیر دســتش بود خطاب به باقیبیمارانگفت:اگهرابطهفالنطورداشتهباشیدمثل این خانم عفونت میگیرید. تحقیر و عدم رعایت حریم خصوصی زن همزمان اتفاق افتاد.

پزشــک انترن دیگری در این زمینه به «جهان صنعت» ادامه میدهد: من منکر این موضوع نمیشوم که حقوق بیماران در بسیاری مواقع رعایت نمیشود و حتی دیده شده در سادهترین موضوعات نظیر رازداری هم پزشک خطا کرده است. اما در قانون کار ما، معاینه با حضور دانشجوی آقا به اطالع بیمار میرسد و اگر بیمار پذیرفت این اتفاق میافتد. مساله بعدی اینکه در مسایل اورژانسی خیلی جنسیت و راحتی بیمار مالک نیست و هدف حفظ جان بیمار است، اما در مسایل غیراورژانس بیمار هر لحظه اجازه دارد از روند معاینه به هر دلیلی جلوگیری کند. من هر روز این صحنهها را میبینم، گاهی ســه تا مریض و پنج تا دانشجو حاضرند که بیماران بسیار ناراحت و معذب میشوند، ولی چارهای ندارند. وی تاکید میکند: این نحوه معاینه شدن یکی از دالیل عدم مطرح شدن بیماریهای انتقالی جنسی یا std است.

از سویی دیگر زنان طبقات محروم نازا با مشکالت فراوان از نقاط مختلف کشور به امید دکترهای معروف برای معالجه و درمان به کالنشهرها میآیند به همین دلیل عمدتا به سختی وقت میگیرند و مدتها در نوبت انتظار میمانند و به رعایت شدن حریم خصوصی خود توجهی نمیکنند و به هر تحقیری تن میدهند.

شهره در خصوص تجربه خود میگوید: بابت همین مساله آنقدر دکتر عوض کردم تا به دکتری رسیدم که تکنفره ویزیت میکرد. متاسفانه بسیاری از پزشکان معروف از این روش استفاده میکنند و مردم هم بدون توجه به حریم شــخصی و به صرف معروف بودن آن پزشک همچنان به او مراجعه میکنند.

سحراماازمصداقمثبتخودبیانمیکند:مننمونه مثبت دارم. دکتری که با رفتار خوبش باعث شد ترسم از معاینه بریزد و اعتماد به نفسم باال برود.

‌دختر‌با‌استرس‌آمد‌و‌با‌گریه‌از‌پیش‌دکتر‌ زنان‌رفت

وارد مطب یکی از پزشکان زنان شده ایم. دختر بسیار جوانمجردیبااسترسواردمیشودوحالخوبیندارد. منتظر میشود تا برود داخل. وقتی بر میگردد از شدت گریه نمیتواند لحظهای بنشیند. به سراغ او میرویم و میپرسیم چه اتفاقی افتاده که از برخورد بسیار زشت پزشک زنان خود میگوید. «خونریزی زودتر از موعد عادت ماهانه داشتم، ترسیدم اومدم سریع پیش دکترم. با فریاد و رفتار توهینآمیزی به من گفت با خودت کاری کردی خونریزی داری؟! به خودت دست زدی؟چیزی دیدی؟ و من فقط از ترس گریه کردم و گفتم نه . کاری نکردم. تا معاینه تمام شد و گفت هورمونهایت به هم ریخته و فقط زودتر از موعد، عادت ماهانه شدی. من دیگه هرگز به مطب این زن بر نمیگردم. منو تحقیر و خرد کرد. بهم توهین کرد.» پس از آن پزشک زنانش را برای سومین بار عوض کرد. دخالت در ارتباطات زنان و تابو کردن و احساس گناه دادن به مراجعهکننده یکی از مرسومترین شیوههای پزشکان زنان است که باعث آزار روحی و روانی بیماران میشود. ادامه‌در‌صفحه‌61

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.