بدترين شروع تبريز در فوتبال

Jahan e-Sanat - - News -

بعد از آنكه دو نماينده تبريز در ليگ برتر با نگونبختي كار خود را در اين مسابقات آغاز كردند، دو تيم ليگ يكي اين شهر هم در هفته نخست توفيقي در كسب امتياز نداشتند. فوتبال تبريز روزهاي خوبي را سپري نميكند و نمايندههاي اين شهر در دو ليگ برتر و دسته اول تاكنون هيچ توفيقي در كسب امتياز نداشتهاند.

تراكتورسازي با يحيي و گسترش با لوكا در مجموع چهار بار به ميدان رفتهاند كه چهار شكست حاصل اين چهار بازي بوده است تا اين دو تيم به همراه سپيدرود، ديگر تيم بدون امتياز ليگ در قعر جدول ردهبندي قرار داشته باشند. تراكتورسازي كه از نقل و انتقاالت محروم بود و به همين دليل در ساختار دفاعياش با مشكالتي مواجه است، ليگ را با يك شكست خارج از خانه مقابل استقالل خوزستان آغاز كرد و در هفته دوم هم اين تيم در خانه خودش مغلوب پرسپوليس شد تا با دو شكست متوالي دستش از امتياز كوتاه بماند. گسترش فوالد هم با لوكا بوناچيچ دو شكست سنگين خانگي و خارج از خانه را مقابل پارسجنوبي جم و ذوبآهن تحمل كرد تا با هفت گل خورده، يك گل زده و بدون امتياز شــرايط نابساماني را در آغازين هفتههاي ليگ برتر داشته باشد.

در حالي كه تيمهاي ليگ برتري تبريز با شرايط مناسبي كار خود را آغاز نكردند، تبريز در ليگ يك هم با دو شكســت كارش را آغاز كرد كه يكي از آنها شكست خانگي بود. در حالي شهرداري تبريز كه به تازگي از ليگ دو به ليگ يك سقوط كرده در خانه خود با يك گل مغلوب مس كرمان شد كه ديگر نماينده اين شهر در مسجدسليمان متحمل شكست سنگيني شد. حاصل شش بازي سه تيم تبريزي در ليگ خليجفارس و جام آزادگان شش شكست، ۴1 گل خورده و فقط دو گل زده است تا به اين نتيجه برسيم كه تبريز بدترين شروع فوتبالي را داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.