تيم ملي ايران در رده ۴۲ جهان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- ردهبندي تيمهاي ملي فوتبال جهان پنجشنبه 19( مرداد) از سوي سايت فدراسيون جهاني فوتبال، فيفا اعالم ميشود. بر همين اساس در ماههايي كه ديدارهاي ملي برگزار نميشود شاهد كمترين تغييرات در رنكينگهاي فيفا بوديم تا جايي كه امتيازات بيشــتر تيمها و حتي جايگاههايشان به طور تقريبي ثابت ميماند. بر همين اساس تيم ملي ايران در پايان ماه آگوست ميالدي در امتياز 893 باقي مانده اما از آنجايي كه تيم فوتبال كاستاريكا در اين ماه با افزايش قابل توجه امتياز مواجه شــده اين تيم با 918 امتياز تا رده 21 جهان صعود كرده و به همين دليل شاگردان كيروش در ماه بعدي ميالدي با يك پله سقوط در رده ۴2 جهان قرار خواهند گرفت. همچنين در ردهبندي ماه بعدي تيم فوتبال برزيل مجددا به رده اول دنيا بازگشته و تيم ملي آلمان به رده دوم سقوط خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.