رونمایی از تازههای روشنگران

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم رونمایی و معرفی تازههایانتشاراتروشنگران و مطالعات زنان، روز جمعه ۰۲ مرداد ۶۹۳۱ از ساعت ۶۱ تا ۹۱ در تاالر مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار میشود.

در این مراســم محمد رحمانیــان دربــاره کتاب «سفربهشب»بهرامبیضایی سخنرانی خواهد کرد. عناوین کتابهایی که قرار است در این مراسم رونمایی و معرفی شوند:

سفر به شب (نویسنده: بهرام بیضایی)، سخنران: محمد رحمانیان

جنسیت و فلسفه سیاســی انتخابات (نویسنده: عباس محمدیاصل)، سخنران: شهال الهیجی

پشت حصار (نویسنده: محبوبه بهزادفرشید)، سخنران: یوسف اصالنی

بنبســت خاله رزا (نویسنده: علیرضا مجابی)، سخنران: علیرضامجابی

متولد۶۱ آگوست(نویسنده:سپیدهمحمدیان)،سخنرانان: سپیده محمدیان و دکتر سودابه عسکری (روانشناس)

درام کودک بااستعداد بودن (نویسنده: آلیس میلر- مترجم: نیسان فروزین)، سخنرانان: نیسان فروزین و منصوره یزدانی (روانشناس)

سه نقطه در رویا (نویسنده: سهیال مهاجرایروانی)، سخنران: سهیال مهاجرایروانی

تیغ و سنت (نویسنده: رایحه مظفریان)، سخنران: رایحه مظفریان

حلقه- نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران (نویسنده: رایحه مظفریان)، سخنران: رایحه مظفریان

گفتنیاستاجرایبرنامهتوسطعلیرضامحمودیایرانمهر انجام میشود.

الزم به ذکر است کلیه عالقهمندان و خوانندگان آثار نشر روشنگران میتوانند در این مراسم حضور داشته باشند. در پایان برنامه، زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است. عالقهمندان به شرکت در این برنامه میتوانند در ساعت اعالمشده در سالن مشاهیر حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.