قهرنکن

Jahan e-Sanat - - News -

ویســواوا شیمبورســکا دوم ژوئیه ۳۲۹۱ در روستایی در غرب لهستان متولد شد. پدرش مباشر امالک یک خانواده کنت بود. هشت ساله بود که همراه با والدینش به کراکوف مهاجرت کرد. بین سالهای ۵۴۹۱ تا ۸۴۹۱ در دانشگاه یاگیلونیا کراکوف به تحصیل در رشته ادبیات و جامعهشناسی پرداخت.

اولین شعرش در سال ۵۴۹۱ در روزنامهای در کراکوف چاپ شد. در اولین مجموعه شعرش با نام برای این است که زندهایم، آشکارا تحتتاثیر سبک ادبی رسما تاییدشده از سوی رژیم کمونیستی لهستان، نظریه رئالیسم سوسیالیستی بود. در سال۳۵۹۱ به عضویت هیات تحریریه یک مجله ادبی با گرایشهای روشنفکری درآمد و تا سال ۱۸۹۱ در آن مجله حضور داشت. طی این مدت وی نهتنها به عنوان یک شــاعر که در مقام منتقد کتاب و مترجم شعر نیز به شهرت دست پیدا کرد.

شیمبورســکا در سال ۶۹۹۱ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. داوران کمیته ادبی جایزه نوبل در توصیف وی، او را «موتسارت شعر» خوانده بودند؛ کسی که ظرافتهای زبانی را با «شور و هیجانهای بتهوونی» در هم آمیخته بود. اشعار وی به زبانهای انگلیسی و بسیاری از زبانهای اروپایی، چینی، فارسی، عبری و عربی ترجمه شده است. چندین مجموعه شعر و کتابهای بسیاری که ترجمه او از زبان فرانسه به زبان لهستانی است، در کنار دهها مقاله ادبی دیگر از او برجا مانده است.

ویســواوا شیمبورســکا، در تاریخ یکم فوریه ۲۱۰۲، بر اثر ســرطان ریه در شهر کراکوف درگذشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.