جهان در دست ديوانگان

بحران شبهجزيره كره از كنترل خارج ميشود؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در فيلم دکتر اســترنج الو، ژنرال ديوانهاي را ميبينيم که همه خطرات را در کمونيسم (دوران جنگ سرد) ميبيند و دستور حمله اتمي آمريکا را به خاك شــوروي صادر ميکند. در اين صورت دستگاهي به نام ماشين روز قيامت در شوروي به صورت خودکار فعال و دنيا ويران ميشود. همان زمان رييسجمهور آمريکا و گروهي از مشاورانش و سفير شوروي در اتاق جنگ مشغول تدبيري براي مساله هستند، وزير دفاع نيمهديوانه (جورج سي اسکات) نيز اعتقاد به ادامه حمله دارد.

ســرانجام تدابير به جايي نميرسد و خلباني ديوانه که بمبافکنش از کنترل خارج شده، سوار بمب و با يك کاله کابويي بر سر، شوروي را بمباران ميکند.اينطنزسياه،پيشگوييزودهنگامکوبريك ازدرگيريابرقدرتهاومسابقاتتسليحاتيآنهاست که رابطه انسان و ماشين و سادگي انسانها در برابر پيچيدگي موقعيتشان را با بازي درخشان پيتر سلرز در سه نقش افسر انگليسي، رييسجمهور و خود دکتر استرنج الو به نمايش ميگذارد.

دکتر استرنج الو کمدي کابوسگونه ضدجنگ کوبريك، پاسداران تمدن و قدرت هستهاي را ناتوان ازمهارماشينجنگيدستساختهخودشانتصوير کرد.بيهودهنبودکهکوبريكبرنامهجنگهستهاي ميان دو ابرقدرت را ســالحهاي روز قيامت ناميد. همين عامل باعث هراس قدرتمندان شد و باعث شــد آمريکا در جنگ ويتنام از به کار بردن بمب اتميپرهيزکند.

کوبريك که در مورد وقوع يك جنگ هستهاي بسيار نگران بود، اين فيلم را آماده پخش کرد و در آنبهمردميکهجنگسردوجنگويتنامراتجربه کردهبودند،نشاندادکهبحرانيقريبالوقوعبشريت راتهديدميکند.

بانگاهيدوبارهبهشاهکارکوبريك،شرايطامروز دنيا جلوي چشمهايمان رژه ميرود تا به اين نتيجه برسيم که جهان در دست ديوانگان ميچرخد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.