هشدار ویرانگر ترامپ به کره شمالی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

صدف عباسي- دونالد ترامپ دست به سينه و با آروارههاي به هم چفت شده، آتشبرافروزترين تهديد عمومي که تا به حال از سمت يك رييسجمهور آمريکا در طول دهههاي گذشته صورت گرفته را اعالم کرد.

ترامپ در حالي که قدرتآزمايي جاري با کرهشمالي را تشديد ميکرد، هشــدار داد اگر اين کشــور منزوي سريعا دست از تهديد برندارد، با آتش و خشمي مواجه خواهد شد که دنيا تا به حال نظيرش را نديده است.

تهديد ترامپ که از باشگاه گلف او در نيوجرسي ارسال شده است، ازمنظرسياسي،ديپلماسيوتاريخياقداميشگفتآوراستوسالها محافظهکاري امنيت ملي در تهديد آشکار به استفاده از سالحهاي هستهاي در پاسخ به سخنان مخالفان- حتي به تهديدات بالقوه براي امنيت آمريکا- را از بين ميبرد.

اين کار همچنين ممکن بــود اياالت متحده را به قدرتنمايي تمامعياري با کرهشمالي وادار کند و باعث شود ترامپ اعتبار شخصي خود را در برابر اراده کيم جونگ اون بيازمايد.

ترامپ با برنامهريزي يا بر حســب تصــادف، خط تلفني فوري براي کاهش تنشها با پيونگيانگ ايجاد کرده که نقضي آشکار در سياستهاي وزير امور خارجه او، رکس تيلرسون و وزير دفاع، جيمز ماتيس است.رييسجمهور آمريکا با چنين تهديدات آشکاري براي کرهشمالي مقابل دوربين، حيثيت خود را در معرض انتقادات قرار داد. زماني که کيم جونگ اون در آينده آمريکا يا متحدانش را تهديد کند، ترامپ فورا تحت فشار قرار ميگيرد تا کاري کند که کرهشمالي تاوان آن را بپردازد. در غير اين صورت نشان ميدهد که اعتبار و قدرتش توخالي است.اظهارات ترامپ زماني مطرح شدند که رييسجمهور در معرض بحرانهايي قرار داشت که اعتبار فرمانده کل قوا را طي يك بحران اساسي امنيت ملي طلب ميکرد.

آخرين نظرسنجي CNN نشان داد که تقريبا سهچهارم مردم آمريکا به اخباري که از کاخ ســفيد بيــرون ميآيد، اعتماد ندارند. نظرســنجي ‪CBS News‬ هم که سهشنبه منتشر شد، نشان داد 61 درصد از آمريکاييها در مورد توانايي ترامپ در مديريت موقعيت بحرانيکرهشمالينگرانهستند.

تيموتي نفتالي، مورخ رياســتجمهوري در دانشگاه نيويورك ميگويد: دونالد ترامپ ممکن است مجبور شود خودش را در جعبهاي حبس کند زيرا قول عملي را ميدهد که ممکن است براي انجام آن مايل نباشد. بنابراين بايد مواظب باشد چه تهديدهايي ميکند چون ممکن است به خاطر اعتبار آمريکا مجبور شود به آنها عمل کند. به همين دليل است که روساي جمهور بسيار مراقب هستند که بلوف نزنند. طرف ديگر ماجرا ميتواند متوجه بلوف شما بشود.»

از طرفي اين افشــاگري که کرهشمالي در ماکتسازي کالهك هســتهاي براي قرار دادن در موشــك بالستيك بينقارهاي موفق شده است، ابتدا سهشنبه گذشته توسط واشنگتنپست منتشر شد و پيونگيانگ را به آستانهاي حساس در مسير خود براي رزمآرايي سالحهاي هستهاي قرار داد و روزنه ترامپ در تصميمگيري براي نحوه پاسخ دادن به اين تهديد جديد براي سرزمين آمريکا را تنگ کرد.

باتوجهبهموقعيتقدرتونفوذيکهاياالتمتحدهاعمالميکند، روسايجمهوراينکشوربايدکلماتشانرابهخوبيسبكسنگينو عموماازپيشاقداماتيراپيشبينيکنند.کشتاريکهميتوانددرپي حملهکرهشماليبهکرهجنوبيدرپاسخبهاقداماتنظاميآمريکااتفاق بيفتد نيز باعث شده رهبران آمريکا دست نگه دارند.

حمله شديد ترامپ اخطاري بود بر اينکه وي آتش اين موقعيت را شعلهورترميسازدوميتواندبااعتباربخشيبهمسالهتمايلآمريکابه جنگباکرهشماليباپيونگيانگهمدستشود.

جيمي متزل، عضو ارشد شوراي آتالنتيك به خبرنگار سيانان گفت: «پذيرفتني است که رييسجمهور بگويد قرار است اين کار را انجام دهيم و اين گامهايي است که بايد برداريم و قرار است مناسب و با قدرت پاسخ دهيم اما نميدانم کلمات مردساالرانه يا اداي آن را درآوردن قرار است ما را به کجا برساند.»

جان مكکين، سناتور جمهوريخواه رييس کميته نيروهاي مســلح سنا، حرکت اول ترامپ را غلط دانست.

اوگفت:«منبهاظهاراترييسجمهور اعتــراض دارم زيرا بايــد از چيزي که ميگوييد و کاري که انجام ميدهيد، مطمئن باشيد. به عبارت ديگر، گرهي که با دست باز ميشود را با دندان باز نميکنند.»

اينکهآيااظهاراتترامپبيمقدمهبودهياتعمداميانرييسجمهور، اعضايارشدتيمامنيتملياووافسرانعاليرتبهنظاميشکلگرفته است،مشخصنبود.

با اين حال خشونت کلمات ترامپ را کمتر روساي جمهوري پيش ازاوداشتند.رونالدريگانبا«امپراتوريشيطان»خواندناتحادجماهير شوروي ابراز نارضايتي کرد اما اين کار را در زمينهاي تهديدآميز انجام نداد. جورج دبليو بوش نيز در حالي که به احتمال اينکه شورشيان از نيروهاي نظامي براي بيرون کردن نيروها از عراق فشار وارد کنند، اشاره ميکرد، گفت: «تشويقشان کنيد»، اظهارنظري که او بعدها به خاطرش ابراز پشيماني کرد.

بوش که در دوره اول رياستجمهوري خود تکبر به خرج ميداد، همچنين کرهشمالي را «محور شيطان» خطاب کرده بود.

نفتالي ميگويد: «پيش آمده که ساير روساي جمهور آمريکا نيز تيم خود را با سياستهاي خودرايانه غافلگير کنند از جمله ريچارد نيکسون که در 1973 در انظار عمومي اعالم کرد اياالت متحده زير بار باجخواهي تروريستها نميرود.»

شايد شبيهترين اظهارنظر به صحبتهاي ترامپ، اخطار هري ترومن به ژاپن بعد از بمباران اتمي هيروشــيما و قبل از حمله به ناکازاکي باشد که گفت اگر ژاپن فورا تسليم نشود با باراني از ويراني بهگونهاي که هرگز روي زمين ديده نشده، مواجه ميشود. اما شرايط اين هشدار- در پايان ويرانگرترين تعارض در تاريخ بشريت- به سختي با اخطار ترامپ قابل مقايسه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.