خاستگاهمحافظهكارانهسياسيروحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدايتي کابينه معرفيشــده از سوي حســن روحاني، اصالحطلبانوبدنهاجتماعي حامــي او را راضي نکرده است. آنها خواهان تناسب کابينه انتخابي با خواست 24 ميليون رايدهنده به روحاني بودند. روحاني اما به ويژه در پستهايي چونوزارتکشوربرخالفخواستهايننيروهاعمل کردتاجاييکهبرخيازنمايندگانفراکسيوناميد در مجلس از راي عدم اعتمادشان به اين گزينهها گفتهاند.برايبسياري،کابينهروحانيمايوسکننده است. اما حسن روحاني مجزا از ائتالف تاکتيکياش با اصالحطلبان تا چه حد برخالف آنچه واقعا بوده است، عمل کرده است؟

ائتالف صورتگرفته بين حســن روحاني و اصالحطلبان ناشــي از يك بنبســت سياسي، تــالش براي رفع آن و البته بازگشــت به قدرت بود. در اين ســالها اگرچه روحاني در شعارهايي به اصالحطلبان نزديك شده است و گاه به خاطر مصالحسياسيروزشعارهاييحتيساختارشکنانه داده است اما خاستگاه سياسي و اهدافش از آغاز متفاوت بوده است. روحاني از چهرههاي نزديك به هاشميرفسنجانيبودوازموسسانحزباعتدالو توسعه. در اواسط دهه0731 در تالش براي ممانعت از يکدست شدن قدرت توسط جناح محافظهکار و احساسخطر،نزديکانهاشميرفسنجانياقدامبه تاسيسدوحزبکردند؛يکيحزباعتدالوتوسعه و ديگري حزب کارگزاران. با وجود تفاوتها، اين دو گروه در برخي وجوه اشتراك داشتند که مهمترين آن شايد آزادسازي اقتصادي و پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود. از سال 76 کارگزارانيها در ائتالف با چپهاي سابق و مشارکتيهاي فعلي، تاثيرگذارترين گروههاي اصالحطلب بودهاند. حزب اعتدال و توسعه اما واجد گرايشات محافظهکارانهتر و ســنتيتري بود و تا اين اواخر تحرك چنداني نداشــت. اين حزب پيوندهايي وثيق با بازار دارد، در نزاعهاي سياسي چندان وارد نميشود، معموال حاضر نيست هزينه بدهد، بر آزاديهاي فرهنگي و مدني اصرار ندارد و در زمينه اقتصادي هم چندان قائلبهسياستهايمعطوفبهعدالتنيست.خود حسن روحاني کوشيد چهرهاي فراجناحي از خود نشان دهد تا هم مورد وثوق حاکميت باشد و هم بسياري از ديگر گروههاي سياسي. در سالهاي اخير نياز به جلب آراي عمومي و حمايت اجتماعي باعث شد روحاني از الك محافظهکارياش خارج شــود و تا حدي از برخي آزاديهاي مدني دفاع کند. با اين حال حداقل در عمل هيچگاه کنشي راديکال در تحقق اين آزاديها انجام نداد و آنچنان پاي شعارهاي سياسياش نماند. روحاني در شرايط فعلي و در شرايطي که شايد پيروزياش را بيش از هر چيز مديــون بدنه اجتماعي اصالحطلبي است بيش از پيش به دوستان ديرينش در حزب اعتدال و توسعه روي آورده است. تقريبا با همان منش شناختهشده اين بحث که به آن اشاره شد. از اين رو اگرچه کمتوجهي روحاني به خواستههاي تحولخواهان ميتواند نوعي بدعهدي باشــد اما روحاني بر مبناي آنچه بوده و خاستگاه سياسياش عمل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.