اليحهجامعرسانهبايدتا2 ماهديگربهمجلسبرسد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- رييس مجلس شوراي اسالمي از آماده بودن طرح جامع رســانه در مجلس خبر داد و در عين حال گفت: دولت گفت براي رسانهها اليحهاي را آماده کرده است. به همين دليل ترجيح داديم اليحه دولت به مجلس آورده شود. اگر تا دو ماه ديگر اين اليحه به مجلس نرسد، طرح خودمان را در مجلس به جريان مياندازيم.

علي الريجاني در مراســم گراميداشــت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران پارلماني از پخش مستقيم جلسات راي اعتماد از طريق شبکه خبر استقبال کرد و افزود: اگرچه اين مساله کار ما را طوالنيتر ميکند اما آمادگي انجام آن را داريم. البته اميدوارم در سيگنالرساني اين مراسم مشکلي به وجود نيايد.

رييس مجلس تشکيل انجمن صنفي خبرنگاران و رسانهها را فاقد موانع قانوني دانست و افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ميتواند اين انجمن صنفي را تشکيل دهد.

وي اعمال محدوديتهاي جديد براي رســانهها را مورد اشاره قــرار داد و افزود: آمادگي داريم برخي محدوديتها را حذف کنيم حتي محدوديت حضور خبرنگاران نشريات ماهانه را حذف خواهيم کرد. براي حضور خبرنگاران در صحن و کريدورهاي مجلس منعي وجود ندارد. البته هرچه خبرنگاران در اين دو بخش فعالتر باشند به نفع مردم و جامعه است. شما بايد اراده ملت را به مباحث اصلي کشور معطوف کنيد.

بــراي حضور خبرنگاران در صحن و کريدورهاي مجلس منعي وجود ندارد. هرچه خبرنگاران در اين دو بخش فعالتر باشند به نفع مردم و جامعه است. مجلس نيز همچون ساير دستگاهها مواردي را که وزارت اطالعات اعالم ميکند به اجرا درميآورد و جز اين هيچ مشکلي با هيچ خبرنگاري از هيچ رسانهاي نداريم.

وي ادامه داد: در زمان راي اعتماد به مجلس وزراي پيشنهادي دولت بيشــترين اخبار در داخل صحن اتفاق ميافتد و در بيرون صحن خبري نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.