تحول اقتصادي با كرباسيان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علي ســرزعیم* - اگرچــه هنوز واکنشها نسبت به معرفي دکتر کرباسيان خيلي شکل نگرفته ولي ميتوان حدس زد که برخي به دليل اينکه ايشان تحصيالت رسمي در اقتصاد ندارند، وي را مورد نقد قرار دهند. اگرچه شناخت عميق و طوالني نسبت به ايشــان ندارم ولي حس خوبي نسبت به پيشنهاد وزارت به ايشان ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.