جناب آقای سيد احمد عراقچی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - روزنامه «جهان صنعت»

انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت معاونت ارزی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران صميمانه تبريك عرض نمــوده و موفقيت روزافزون شــما را از درگاه ايزد منان آرزومنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.