جنابآقایدكترسليمانی مديرعاملمحترمشركتسرمايهگذاریغدير

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بدينوســيله درگذشــت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده گراميتان تسليت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای بازماندگان صبر جميل خواهانيم.

روزنامه «جهان صنعت»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.