ناتوانی مبارزه با قاچاق

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دو روز قبل اعالم شد بازار قاچاق دارو از ناصر خسرو به سايتهای داروياب تغيير کرده است. اين خبر بسيار مهمی در حوزه دارو است که از سوی يکی از مقامات مسوول در ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.