زنان همچنان در معاونت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حاليکه گمان ميرفت روحاني براي کابينه دوازدهــم حداقل يك زن را براي وزارت معرفي کند اما در نهايت اين اتفاق نيفتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.