طرحهای دولت فريب رسانهای است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهسا حسین- همزمان که نيمی از تهران دارد از خانههای خالی بدون مشــتری منفجر میشود، نيم ديگرش از افرادی ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.