زنان همچنان در معاونت

روحانی خطر مقابله با مخالفت ها را نپذیرفت؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- در حاليكه گمان ميرفت روحاني براي كابينه دوازدهم حداقل يك زن را بــراي وزارت معرفي كند اما در نهايت اين اتفاق نيفتاد.

بــا وجود آنكه از مدتها قبل، زنان حاضر در دولت روحاني آب پاكي را روي دست مردم ريختنــد و خبر نبود زنان را در هيات وزيران اعالم كردند اما پس از معرفي ورزاي پيشنهادي به مجلس از آنجا كه نام وزير علوم خالي مانده بود و كســي هم براي اين پست معرفي نشده بود، گمانهزنيهايي مطرح شد مبني بر اينكه قرار است يك زن براي اين وزارتخانه پيشنهاد شود. اما چند ساعت بعد مشخص شد كه علي خاكي صديق براي اين مسند درنظرگرفته شده بــود كه خود پيش از معرفي هيات وزيران به مجلس انصراف داد. اين مساله موجب شد تا آخرين اميد هم بــراي حضور زنان در هيات وزيران از بين برود.

نبود زنان در هيات وزيران دوازدهم اتفاقي اســت كه چندان به مذاق طرفداران روحاني خوش نيامــده و از مدتها قبل واكنشهاي فراواني به نبود آنها نشان داده شده است چراكه به هر حال يكي از وعدههاي مهم روحاني در دوران انتخابــات حضور زنان در هيات وزيران بوده است.

روحانــي پيــش از آن در دولت يازدهم از ظرفيتهاي زنان به عنوان معاون و مشــاور بهــره برده بود و باز هم اين رويه را در كابينه جديد خود در پيش گرفته اســت كه چندان پيشــرفت جديدي براي او در دولت دوازدهم بهشــمار نميرود. با ايــن حال رييسجمهور ديــروز در احكام جداگانهاي مســووليت دو معاونت رياستجمهوري و همچنين دستيار رييسجمهور در امور حقوق شــهروندي را به زنان واگذار كرد.

حســن روحاني، طي احــكام جداگانهاي معصومه ابتكار را به عنوان «معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده»، لعيا جنيدي را بهعنوان «معاون حقوقي رييسجمهور» و شهيندخت موالوردي را به عنوان «دستيار رييسجمهور در امور حقوق شهروندي» منصوب كرد. با وجود آنكه در نهايت دولت دوازدهم شــاهد حضور اين زنان در كابينه خود در كنار وزراســت اما روحاني در اين زمينه به وعدههاي انتخاباتياش عمل نكرده است.

واكنشهــا به نبود زنــان در هيات وزيران

محمدرضا عــارف به عدم حضور زنان در هيات وزيران معرفي شــده از سوي روحاني واكنش نشــان داد و گفت: انتظار ما حضور حداقل يك خانم در جمع وزراي پيشنهادي بود. رييس فراكســيون اميد مجلس با بيان اينكه زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند و حضور يــك يا دو نفر از نخبگان ايــن بخش از جامعه در كابينه انتظار بااليي نيست، تاكيد كرد: به هر حال انتظار ما براي حضور وزير زن در كابينه فعال تامين نشده و بنده هم درباره علت اينكه هيچ وزير زني به مجلس معرفي نشده، شخصا دليل خاصي را نميدانم اما اميدوارم در بقيه انتصابها و در سپردن ساير مديريتهاي كالن در دولت به زنان توجه شود.

نيمــي از جامعــه ايران از ســوي رييسجمهور ناديده گرفته شد

پروانه سلحشــوري، نماينده مردم تهران در مجلس از حضور نداشتن زنان در هيات وزيران دولــت دوازدهم با وجــود وعدههاي انتخاباتي روحاني گاليه كرد. اين نماينده گفت: در كمال بهت و نابــاوري نيمي از جامعه ايران توســط رييسجمهور محترم ناديده انگاشته شده است. رييسفراكسيونزنانمجلسگفت:ايراندرميان كشورهاي جهان از معدود كشورهايي هستند كه زنانش در سطوح مديريت كالن سياسي حضور كمرنگي دارند. با وجود اينكه در ســاير سطوح مشاركت سياسي بسيار فعال بودند.

اكنــون بيش از نيمــي از فارغالتحصيالن دانشــگاهها را زنان تشــكيل ميدهنــد و در فعاليتهاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حضور دارند اما هر وقت بحث وزارت زنان مطرح ميشود نداشتن رزومه بهانه ميشود و اين دور باطل همچنان وجود دارد. وي گفت: متاسفانه ايجاد فرصتهاي برابر و منع تبعيض جنســيتي از وعدههــاي رييسجمهور بود كه متاسفانه در اولين گام هيچ فرصتي به زنان داده نشــد، نه اينكه فرصت برابر داده شود. ايران در شكافجنسيتيكهازشاخصهايتوسعهيافتگي اســت در پايينترين رتبهها از بين ۴۴۱ كشور جهان قرار دارد. در سال ۶۱02 رتبه ايران ۹۳۱ بود. اگر براي كشور برنامه توسعه مينويسيم و اكنون ششمين برنامه را اجرايي ميكنيم بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.

مخالفت بخش سنتي جامعه با حضور زنان در هيات وزيران

چندروزپيشازاينيكيازنمايندگانفراكسيون زنان مجلــس، دليل عمده نبود زنان در كابينه را

.طيبه سياوشيشاهعنايتي،نمايندهاصالحطلبمجلسبا بيان اينكه مذاكرات زيادي با رييسجمهور درباره حضور زنان در دولت دوازدهم انجام شده است، افزود: از كساني كه مشاوران رييسجمهور بودند، كساني كه ميدانيم در كابينه افراد موثري هستند و افرادي كه اطمينان داشتيم نظرات ما را به رييسجمهور منتقلميكنند،خواستيمتامطالباتزنانرابهوي بيان كنند. با تمام افراد فراكسيون اميد و زناني كه درمجلسدراينجهتفعاليتميكردند،صحبت كرديم و نظرات و مطالبات زناني را كه نمايندگي ميكنيم منتقل كرديم. وي ادامه داد: حتي بيانيه امضاشدهتوسطنمايندگانمجلسدراينخصوص، مستقيماتوسطزهراسعيدي،سخنگويفراكسيون زنان به دســت رييسجمهور داده شــد و ايشان نامه را رويت كرد. مراحل ديگر از جمله مذاكره با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور هم انجام شده و نظرات گفته شده اما ظاهرا بينتيجه بوده است. سياوشــي در مورد داليل مطرح شده از سوي رييسجمهور درخصوص عدم استفاده از ظرفيتبانواندركابينهدولتدوازدهمگفت:ايشان يكسري داليلي را مطرح ميكنند كه عمدهترين آنهاايناستكهبخشسنتيجامعهمخالفحضور پررنگ زنان در عرصه اجرايي است يا اينكه افرادي مخالفبودهاند. حضور پررنگ زنان در دولت با اين حــال به نظر ميرســد دولت آينده روحاني براي دلداري مســووالن و مردم از نبود زنــان در ميان وزرا تصميم گرفتهاند كه از آنان در سطوح مديريتي بهرهمند شوند. از همين رو معاون رييسجمهور در برابر واكنشهاي منفي به نبود زنان در كابينه تاكيد كرد كه «پذيرفته شده نيست كه وزرا، معاون خانم نداشته باشند.» اسحاق جهانگيري درباره توجه رييسجمهور به زنان گفت: اطمينان ميدهيم كه از زنان مجرب و تحصيلكرده به تعداد قابل توجهي در دولت دوازدهم اســتفاده كنيم. رييسجمهور در اين موضوع جدي اســت و من هم پيگيري خواهم كرد. با وجود اينكه حاال رييسجمهور در كابينه خود همچون گذشته از ظرفيتهاي زنان استفاده خواهــد كرد با اين حال به نظر نميرســد اين دلخوري از رييسجمهور به دليل ناديدهگرفتن زنان به راحتي از دل طرفداران روحاني بيرون رود. اين دلخوري از روحاني را بايد به گله و شكايت اصالحطلبان براي كمتوجهي به احزاب آنها هم اضافه كرد. به نظر ميرسد روحاني تا اين جاي كار نتوانسته است چندان مردم را در انتخاب و چينش كابينه راضي نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.