بايد مانع كاهش دستاوردهايمان در برجام توسط آمريكا شويم

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياســي- محمدجواد ظريف كه براي دومينبار نامش در فهرست وزراي پيشنهادي روحاني به مجلس ارائه شــده است در نشستي با فراكسيون مستقلين واليي اهداف و برنامههاي خود در دولت دوازدهم را براي اعضاي اين فراكسيون تشريح كــرد. ظريف با بيان اينكه در برنامه خود براي دولت دوازدهم دو ابراولويت را براي وزارت خارجه تعريف كرده اســت، تصريح كرد: ضمن مراقبت از برجــام، بايد مانع از اين شــويم كه آمريكاييها دســتاوردهاي ما را از توافــق هســتهاي كاهش دهند. وي افــزود: بايد مانع از اين شــويم كه آمريــكا براي بدعهديهاي خود هزينه نپردازد و همچنين مانع از اين شويم كه آمريكا هزينههاي سياسي و اقتصادي نقض برجام را به گردن ما بيندازد. اين هــدف مخصوصا با فضاســازيهايي كه در كشور ايجاد ميشود، وقت زيادي را از ما ميگيرد. وي با بيان اينكــه وظيفه اصلي ما بحث مسايل منطقهاي و اقتصادي در وزارت خارجه است، ادامه داد: براي ايــن دو بخش هم در وزارت خارجه و هم در بيرون از وزارت خارجه بايد اقداماتي انجام شود. ظريف تصريح كــرد: در بيــرون از وزارت خارجه بايد مشــخص شــود كه آيا وزارت خارجه مســوول روابط خارجي در حوزه اقتصاد و ساير حوزههاست يا خير؟ هيچ ادعايي بر انحصار روابط خارجــي نداريم، اما بر مســووليت روابط خارجي ادعــا داريم و بايد با هماهنگــي وزارت خارجه اقدامات اقتصادي انجام شــود تا با توجه به منافع ملي مانــع از به وجود آمدن رقابتهاي بيمــورد بين بنگاههاي ايراني در خارج از كشور شويم. وزير پيشنهادي امور خارجه با بيان اينكه براي انجام وظيفه در وزارت خارجه دو نيــاز وجــود دارد، گفت: يكي از نيازها، نياز تقنيني است كه در برنامه ششم يك بند به آن اضافه شد و بر اين اســاس وزارت خارجه مسوول هماهنگــي روابط خارجي اســت. فرهنگ هماهنگي در دســتگاههاي دولت و دستگاههاي حاكميتي خارج از دولت بايد بپذيرد كه مســووليت روابط خارجي با وزارت خارجه است. وي بــا بيان اينكه نيــاز بعدي، نياز بودجهاي است، گفت: ديپلماتهاي ما هــم تعداد و همه امكاناتشــان در بســياري از نمايندگيهــا كمتر از نمايندگان ســاير دستگاههاست؛ حدود 0۴۱ نمايندگــي داريم ولي امكانــات ما در شــأن ظرفيتهايي كه بايد پر كنيم، ديده نشــده است. وزير پيشنهادي امور خارجه با بيان اينكه مراســم تحليف نشــانهاي از اقتــدار نظام بود و از همه جاي دنيا بهطــور متوازن براي اولينبار بعد از انقالب 27 نمايندههاي سطح باالي اروپايي به ايران آمدند، گفت: تعداد قابل توجهي از آمريكا، آفريقا و آسيا با ايران سفر كردند و اين يك شرايط ويژه است و به حضور ما نياز دارند. وي بــا بيان اينكه ســاختار وزارت خارجــه را تغييــر دادهايم، گفت: دو هفتــه اســت كه بعــد از حدود يك سال مطالعه در ساختار وزارت خارجه تغييراتــي را ايجاد كردهايم تا دســتور برنامه پنجم و خواســت مجلس محقق شــود، امــا با وجود اضافه كردن معاونــت اقتصادي به وزارت خارجه، شــش معاون وزارت خارجــه به پنج معاون كاهش يافته است. ظريف با بيان اينكه در وزارت خارجه هيچگاه رسم نداشتهايم كه بر بودجه دولت، هزينهاي تحميل شود، گفت: برنامههــاي اقتصادي وزارت خارجه براي فعال كردن ديپلماسي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي پيگيري ميشود. وزير پيشنهادي امور خارجه گفت: وزارت خارجــه همزمان كه يك دستگاه سياسي- امنيتي است، اولويت خود را پيشــبرد ديپلماسي اقتصــادي تعريــف ميكنــد، ولي نميتوان جنــس وزارت خارجه را تغيير داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.