روايت وزير پيشنهادي دفاع از پيشرفتهاي دفاعي دولت روحاني

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياســي- در ميان 7۱ وزير پيشنهادي روحاني، اميرسرتيپ اميرحاتمي بــه عنوان وزير دفاع به مجلس معرفي شده است. اين براي نخستين بار است كه بعد از سالها از فرماندهان ارتش براي اين سمت وزيري پيشــنهاد ميشود. تا پيش از ايــن فرماندهان ســپاه براي اين سمت به مجلس معرفي ميشدند. اميرسرتيپ امير حاتمي در نشستي با نمايندگان عضو فراكسيون واليي مجلس درباره ســوابق كاري خود پرداخت. وي توجه بــه حوزههاي موشــكي، هوايي، دريايــي، پدافند هوايي و رزم زميني را از اولويتهاي وزارت دفــاع اعالم كرد و گفت: در حــال حاضر قابليتهــا و ظرفيت توليد قــدرت بازدارندگي در وزارت دفــاع افزايــش يافته اســت. وزير پيشــنهادي دفاع اظهار داشت: از جواني وارد عرصه دفاع شــده و در مسووليتهاي فرماندهي يگانهاي ارتش در مناطق عملياتي شــمال غرب و غرب كشور، معاون اطالعات ارتش جمهوري اسالمي ايران، معاون نيروي انساني ســتاد كل نيروهاي مسلح، جانشين رييس اركان و امور مشترك نيروهاي مسلح و جانشين وزيــر دفاع و پشــتيباني نيروهاي مسلح در دولت يازدهم انجام وظيفه كردهام.

حاتمي با اشاره به برخي سوابق خدمتي خود افــزود: بعد از حمله آمريكا و متحدانش به افغانســتان و عــراق كه در مســووليت معاون اطالعــات ارتــش قرار داشــتم با برنامهريزي چندين رزمايش بزرگ در شــرق و غرب كشــور توانستيم آمادگيهــاي الزم را براي مقابله با تهديد احتمالي نظامي عليه كشور ايجاد كنيم. وزير پيشــنهادي دفاع با اشاره به فعاليت 0۱ساله در ستاد كل نيروهاي مسلح در جايگاههاي مختلــف تصريح كرد: بــا توجه به مسووليتهايي كه داشتهام آشنايي كامل با نيازهاي نيروهاي مســلح دارم. حاتمي بــا بيان اينكه حاصل تجربه و فعاليت در ســتاد كل را از بدو ورود بــه وزارت دفاع به عنوان جانشين به كار گرفتم، خاطرنشان كرد: در همان ابتداي دولت يازدهم برنامه چهارساله وزارت دفاع تدوين شــد و در اين چهار ســال كارهاي بسيار ارزشمندي براي تقويت بنيه دفاعي و پشتيباني از نيروهاي مسلح انجام گرفــت. وي با بيان اينكه در برنامه چهارساله وزارت دفاع بهطور ريشهاي به دنبال حل مشكالت مورد نظر نيروهاي مســلح بوديم، اضافه كــرد: افزايش كيفيــت محصوالت دفاعي به ويژه دقت، هوشــمندي و ساير قابليتهاي تسليحات دفاعي وزير و تعامل با نيروهاي مســلح در چهار سال گذشته پيشرفت مطلوبي داشت. وي با برشمردن شرايط ويژه منطقه خاورميانه هشدار داد: امروز با تحوالت فناورانه و اقتصادي دفاعي خيلي جدي مواجهيم كه در محيط منطقه در حال وقوع است.

وزير پيشنهادي دفاع با بيان اينكه از بهمن سال گذشــته برنامه دوم چهارساله وزارت دفاع با هماهنگي تمامي مبادي مسوول تدوين شده است اضافه كرد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه به دغدغههاي نيروهاي مسلح توجه شده كه يكي از مباني تدوين اين برنامه چهارساله است. وي توجه به حوزههاي موشكي، هوايي، دريايي، پدافند هوايي و رزم زميني را از اولويتهاي وزارت دفاع دانست و گفــت: در حــال حاضر قابليتها و ظرفيــت توليد قدرت بازدارندگي در وزارت دفاع افزايش يافته است. حاتمي در خاتمــه ضمن تاكيد بر تقابــل نزديك با مجلس شــوراي اســالمي، وزارتخانههــا و نيروهاي مســلح در جهت پيشبرد اهداف و پشــتيبانيهاي دفاعي، اعالم كرد، برنامه چهار سال آينده وزارت دفاع از جامعيت برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.