دستگاه قضايي به دنبال بستن فضاي مجازي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

دادســتان كل كشور با اشاره به حواشــياي كه درباره موضوع استفاده از فضاي مجازي در جامعه مطرح شد، گفت: قوه قضاييه به هيچ وجه به دنبال بستن يا فيلتر كردن فضاي مجازي نيست. به گزارش شبستان، محمدجعفر منتظري در همايش دادستانهاي مراكز استانها به مساله فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: امروز فضاي مجازي يكي از مباحث بسيار مهم است. هم مورد توجه مقام معظم رهبري قرار گرفته و هم از مسايلي است كه مردم شبانهروز با آن در ارتباط هستند و هم اينكه نميخواهيم و نبايد مردم را از فناوري جديد جدا كنيم اما مديريت آن مهم است.

وي افزود: در دستگاه قضايي بايد از سه منظر به اين فضا بنگريم. در شوراي عالي فضاي مجازي قوه قضاييه دو عضو موثر دارد، رييس قوه و دادستان كل عضو هستند و ميتوانيم نقشآفرين باشــيم. در كارگــروه تعيين مصاديق مجرمانه دادستان كل رييس است و انتظار ما از دولت محترم و اعضا اين است كه با جديت بيشتري حضور پيدا كنند و اهتمام داشته باشند.

منتظري با اشــاره به اينكه دســتگاه قضايي مخالف فضاي مجازي نيســت، گفت: دولت و دستگاههاي ديگر بيخود شعار ندهند كه دادستانها مخالف فضاي مجازي هســتند. به مردم دروغ نگويند مــا دنبال ممنوعيت آن نيستيم. جوسازي و القاي شبهه بيمورد به جامعه نكرده و خالفگويــي به مردم نكننــد. وي تاكيد كرد: حرف ما اين اســت كه ميگوييم فضاي مجازي بايد متناســب با نظام جمهوري اسالمي مديريت شود. در اصل سوم قانون اساسي كه 7۱ بند دارد يكي از بندهاي آنكه وظيفه دولت را تعريف كرده و دولت در اصل سوم قانون اساسي به عنوان حاكميت است، يكي از وظايف دولت اين است كه فضاي مناسبي با نظام جمهوري اسالمي از نظر فرهنگي در جامعه ايجاد كند. منتظري گفت: از وزير ارتباطات، رييسجمهور و كساني كه در فضاي مجازي صاحب صحن هستند سوال ميكنيــم آيا فضاي مجازي كه امروز در دنيا شــاهد آن هســتيم و اين اتوبان را كه براي آنان باز گذاشتيم و همه وارد آن ميشــوند، با اين كيفيت و وصف متناسب با اين ملت بزرگوار و شهيد داده و نظام جمهوري اسالمي ايران هست؟ قطعا نيست و بايد هرچه سريعتر ساماندهي كنيم. وي افزود: تا جايي كه قرار است حرف بزنيم آقايان مسوول حرف ميزنند كه قوه قضاييه دنبال بستن است. ما هرگز به دنبال بستن اينترنت و كانالهاي خبري و غيرخبري و شبكههاي اجتماعي نيستيم. كشورهاي ديگر مانند چين فضاي مجازي را مديريت ميكند. اين مســالهاي اســت كه قانون گذاشــته، مقام معظم رهبري خواسته و وظيفه شرعي ما نيز ايجاب ميكند به اين مساله ورود كنيم اما نميخواهيم ايجاد التهاب و درگيري كنيم. دادستان كل كشــور اظهار كرد: در دولت جديد كه اين روزها مستقر ميشود، دست تعامل را به سوي آنان دراز خواهيم كرد و برادرانه كار ميكنيم تا فضا را از اين وضعيت خارج كنيم. اگر پاســخ مثبت دهند (كه قطعا خواهنــد داد) تعامل ميكنيم اگر اهمالكاري شود بايد كاري كنيم و تصميمي متناســب با شرايط بگيريم. اين تهديد نيست بلكه ايفاي وظيفه اســت. اگر بتوانيم اين چهار موضوع را ساماندهي كنيــم در ايفاي وظيفهاي كه قانون اساســي بر عهده ما گذاشته است، اقدام ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.