برخوردوزارتاطالعاتباكانالهاپليسينيست

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- وزير پيشنهادي اطالعات گفت: سياست اين وزارتخانه درمورد كانالها پليسي نيست و اينگونه برخوردها در قبال فعاالن مدني جدا از عناصر ضدانقالب را در شــأن يك جامعه رشــديافته نميدانيم. سيدمحمود علوي در نشست فراكسيون مستقلين واليي مجلس افزود: وزارت اطالعات تنها يك تشكيالت ندارد و موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دستهبندي شده است و هر بخش به موضوعي مخصوص ميپردازد. وي افزود: اگر وزارت اطالعات موردمحور باشــد، ممكن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو يك مورد شــود ولي اگر اين وزارتخانه راهبردمحور باشد، اين موردها نيستند كه حركت وزارتخانه را مشخص ميكند، امروز به جاي مديريت موردي، به مديريت موردها بر اســاس راهبرد پرداخته ميشود. علوي ادامه داد: در اين چهار سال راهبرد وزارت اطالعات تعيين و به خدمت رهبر معظم انقالب ارائه شد و كار براساس راهبردها انجام ميشود. علوي خاطرنشان كرد: در مورد مديران كانالهاي داخلي ميتوانيم افراد را احضار كنيم و به دستگاه قضايي تحويل دهيم و دخالتي در كار قاضي نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.