دولت جديد توان مقابله با چالش ها را دارد

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- معاون اول رييسجمهور گفت: كابينه دوازدهم آماده مقابله با چالشهاوتحققبخشيدنبهوعدههايرييسجمهوراست.اسحاقجهانگيري اظهار كرد: تركيب كابينه عالوه بر وزرا معاونان را هم دربر ميگيرد، همه وزرا ومعاوناندرتصميمگيريهاحضوردارندودركميسيونهافعالهستند.وي ادامه داد: در كل به نظر من دولت دوازدهم، دولت كارآمدي است كه ميتواند به تحقق وعدههاي رييسجمهور كمك كرده و كارهاي مفيدي انجام دهد. از سويديگراينكابينهميتواندباچالشهايپيشرونيزمقابلهكند.جهانگيري درارتباطبافعاليتهايدولتبرايبهانجامرسيدناقتصادمقاومتينيزگفت: اقتصاد مقاومتي توقعي فراتر از دولت است كه مقام معظم رهبري از همه مسووالن كشور خواستهاند براي تحققش به صحنه بيايند و تالش كنند. وي افزود: متناسب با ضرورت اجرايي شدن اين امر، بايد اختياراتي براي دولت قائل شد، بايد بدانيم كه پيشنياز ايجاد شغل و جذب سرمايهگذاري، ايجاد امنيت برايسرمايهگذارياست.جهانگيريدرهمينراستاخاطرنشانكرد:هركدام از نهادها وقتي كاري ميخواهند انجام دهند يا تصميمي بگيرند، بايد ببينند چقدرتصميماتشاندرراستايتحققاقتصادمقاومتياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.