انتقاد آيتاهلل جنتي از سلفيبگيران مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالين-دبيرشوراينگهبان،رايملتبهرياستجمهوريوتنفيذ آن توسط رهبر معظم انقالب را موكول به حفظ و رعايت صراط مستقيم اسالم و انقالب دانست. آيتاهلل جنتي با اشاره به برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري افزود: بحمداهلل مراسم تنفيذ و تحليف به خوبي اجرا شد و رهبر معظم انقالب هم مثل هميشه مطالبي گوشزد كردند كه اين مطالب و مفاهيم بايد مثل تابلو جلوي چشم مسووالن باشد و ديگران و مردم نيز بايد پيگير اين مطالب باشند. دبير شوراي نگهبان سپس ضمن ابراز خرسندي از برگزاري مراسم تحليف با حضور گسترده نمايندگان كشورهاي خارجي افزود: تعداد كثيري از نمايندگان كشورهاي مختلف در كمال آرامش و امنيت و نظم در ايران حاضر شدند و مراسم تحليف به خوبي برگزار شد. آيتاهلل جنتي همچنين در ادامه با اشاره به حواشي به وجود آمده در مراسم تحليف و بازتاب رسانهاي و مردمي اين حواشي، اضافه كرد: چطور اين نمايندگان توجه نداشتند كه نسبت به عمل آنها چه تفسيري صورت ميگيرد و مردم و جامعه درخصوص اين اقدام چه قضاوتي خواهند كرد، در مجموع كار اين عده از نمايندگان خوب نبود و با اعتراضاتي روبهرو شد و به مساله روز تبديل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.