جلسات فراكسيون اميد با وزراي پيشنهادي از شنبه آينده

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- سخنگوي فراكســيون اميد مجلس شوراي اسالمي گفت جلســات اعضاي اين فراكسيون با وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم از روز شنبه به صورت متوالي برگزار ميشود. بهرام پارسايي با اشاره به جلسه ديروز هياترييســه فراكسيون اميد مجلس گفت: در اين جلسه بنا شد كه جلسات با وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم از روز شــنبه تا چهارشــنبه هفته آينده به صورت متوالي برگزار شود. وي ادامه داد: بر اين اســاس، روز شنبه از ساعت 7 صبح تا 20 با وزراي پيشنهادي جلسه خواهيم داشــت. نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: در روزهاي بعد نيز جلسات ما قبل از آغاز جلسه علني مجلس و بعد از كميسيونها برگزار ميشود. وي يادآور شد: هنوز زمانبندي حضور وزرا در فراكســيون مشخص نشده و ما در حال هماهنگي در اين زمينه هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.