سه قوه بايد اقدامي براي كاهش زنداني انجام دهند

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان - سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر سه قوه نسبت به مشكالت سازمان زندانها، نيروي انساني آنها و تجهيزات اين سازمان اقداماتي انجام ندهند و اگر در خود دستگاه قضا و ديگر دستگاهها تالش نشود كه اينقدر زنداني نداشــته باشيم، در آينده دچار مشكل ميشويم. محسنياژهاي اظهار كرد: حقيقتا مديران ســازمان تالش وافري دارند كه به زندانيان بيش از گذشته رسيدگي شود و در جهت رفاه، آسايش، بهداشت و اصالح امور خانواده زندانيان درحال تالش هستند. وي گفت: وقتي از نزديك با مشــكالت اين سازمان مواجه ميشويم، احساس ميكنيم كه بايد يك اقدام فوق اي از ناحيه قوه قضاييه، مجلس و دولت انجام شود تا اين مشكالت كاسته شده و زحمات به نتيجه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.