تحول اقتصادي با كرباسيان

Jahan e-Sanat - - News - * كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه

عليسرزعيم*-اگرچههنوزواكنشهانسبتبه معرفيدكتركرباسيانخيليشكلنگرفتهوليميتوان حدس زد كه برخي به دليل اينكه ايشان تحصيالت رسمي در اقتصاد ندارند، وي را مورد نقد قرار دهند. اگرچه شناخت عميق و طوالني نسبت به ايشان ندارم ولي حس خوبي نسبت به پيشنهاد وزارت به ايشان دارم كه داليلم را به شرح زير بيان ميكنم.

وزارت اقتصاد اگرچه اســمش وزارت اقتصاد است اما بيشتر وزارت، مديريت سازمانهاي اقتصادي اســت و نقش سازمان برنامه و بودجه و همچنين بانك مركزي در مديريت اقتصاد و سياســتهاي اقتصادي به مراتب جديتر از وزارت اقتصاد است. در واقع اگر بر حسب ضرورت تخصص اقتصاد بخواهيم رتبهبندي كنيم، بانك مركزي در اولويت اول، برنامه و بودجه در اولويت دوم و وزارت اقتصاد در اولويت سوم قرار ميگيرد. وزارتاقتصادبيشتربايدسازمانامورمالياتي،بيمهمركزي،بورس،گمرك، سرمايهگذاري خارجي ايران و جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران و خزانه را مديريت كند.اگرچه سياست مالي به معناي تغيير ماليات به اين وزارتخانه مربوط ميشود اما سياست مالي به معني بودجه دولت عمال در سازمان برنامه تدوين و اجرا ميشود. اعتقاد دارم كه افراد متخصص بر اين سازمانها بايد حاكم شوند ولي مديريت اين حجم نهادهاي مختلف ميتواند تحت شرايطي به فردي كه اقتصاد نخوانده نيز واگذار شود گرچه اگر فردي اقتصاد خوانده باشد به مراتب بهتر است ولي آقاي كرباسيان چند امتياز بزرگ دارد كه به نظرم اين ضعف را ميتواند تا حدودي جبران كند.نبايد فراموش كنيم كه آقاي كرباسيان سالها معاون وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني بوده و نهتنها از حكمراني در نظام جمهوري اسالمي به خوبي مطلع است بلكه داخل وزارتخانه را به خوبي ميشناسد و زمان كمي الزم دارد تا بر اوضاع وزارتخانه مسلط شود. از اين جهت به مراتب نسبت به آقاي طيبنيا و ديگراني كه از بيرون به اين وزارتخانه رفتند برتري دارد.

ويژگي دوم كه از ديد من با توجه به اين وضعيت فشل كابينه بسيار مهم و اميدواركننده اســت، اين است كه ايشان در عمل نشان داده كه اهل تحول است و تحول را با واگذار كردن امور به جوانان دنبال ميكند. من يك نوبت بازديد از گمرك رفتم. همانطور كه همه ميدانيد گمرك از جمله مراكزي بوده كه فســاد در آن شديد بود و عقبماندگي در آن بيداد ميكرد. ايشان تيمي از افراد بسيار جوان در دانشگاه تهران را مجال دادند و آنها اقدامات بسيار خوبي در عرصه گمرك انجام دادند و گمرك اگرچه هنوز به مرحله كامال مطلوب نرسيده ولي انصافا تحول فوقالعادهاي يافته اســت. اين تحول در شرايطي رخ داد كه بقيه سازمانهاي اداري كشور به بهانه تحريم تغيير و تحول را بايگاني كردند و راضي به وضع موجود شدند.

آقاي كرباسيان به خوبي فهميد كه موفقيت خود در گرو حمايت و مجال دادن به جوانان خالقي است كه مديران فعلي جمهوري اسالمي مجالي به آنها نميدهند. اگر اين روحيه در سطح وزارت نيز حفظ شود، اميد خواهيم داشــت كه از سرمايههاي عظيم علمي كه در سالهاي گذشته جمع شده در وزارت اقتصاد استفاده شود و اين وزارتخانه الگويي از تحول را دنبال كند. از خدا پنهان نيســت از شما چه پنهان كه من نســبت به تحول در ديگر وزارتخانهها اميدي ندارم و اميدوارم اين تنها بارقه اميد خاموش نشود.

آقاي كرباسيان يك ويژگي ديگر دارد كه اساسا در مديران جمهوري اسالمي بسيار نادر است و آن، اينكه اهل كتاب خواندن است. نهتنها كتاب ميخواند بلكه در مقاطعي كه بركنار بوده بيش از هشت كتاب در حوزه جهاني شدن ترجمه كرده است. اين براي من به عنوان فردي از بيرون عالمت مهمي اســت. آيا شما مديري ديدهايد كه در حوزه كاري خود كتاب فارسي بخواند؟ انگليسي پيشكش! براي من اين سيگنال اهميت زيادي دارد و اميدبخش است.

البتــه به تجربه آموختــم كه از يك حدي بيشــتر روي مديران و سياستمداران نبايد شرط بست و اگر ايشان راي آورد، بايد قضاوت كامل خود را به عملكرد ايشان منوط ساخت. با همين سيگنالهاي اوليه در مقايسه با ديگر افراد تيم اقتصادي و همچنين ديگر اعضاي كابينه به گمانم معرفي آقاي كرباسيان براي وزارت اقتصاد قابل دفاع است. انشاءاهلل حداقل اين اميدمان نااميد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.