جايگزيني ٢ هزار خودروي سنگين فرسوده با همت بانك صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

مديرانارشدضمنبازديدازخطوطتوليدگروهماموتديزل،شروعتحويل دو هزار دستگاه خودروي سنگين خريداري شده با تسهيالت بانك صادرات ايــران را كليد زد.به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، معصومه ابتكار معاون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيطزيستبههمراهكشاورزيان،معاونوزيرراهوشهرسازيورييسسازمان راهداريوحملونقلجادهاي،همتياستاندارقزوين،يوسفيانمعاوناعتباري مديرعاملبانكوصياديمديرشعباستانالبرزضمنبازديدازخطوطتوليد گروه ماموت ديزل، شروع تحويل دو هزار دستگاه خودروي سنگين خريداري شدهباتسهيالتبانكصادراتايرانراكليدزد.براساستفاهمنامهايكهبين بانك صادرات ايران، شركت صنعتي ماموت و سازمان راهداري و حملونقل جادهاي كشور به امضا رسيده به دو هزار نفر از متقاضيان خريد كشنده و تريلر به ازاي هر دستگاه تا سقف٦٧٣ ميليون تومان تسهيالت توسط بانك صادرات ايران پرداخت ميشود كه در مرحله اول به ١٥ متقاضي تسهيالت مزبور پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.