صندوق قرضالحسنه «آيندهسازان ميهن» مجوز ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي هشدار داد: صندوق قرضالحسنه «آيندهسازان ميهن» در استان لرستان فاقد مجوز بوده و شكايت رسمي بانك مركزي از مسووالن آن صندوق نزد دادستان عمومي و انقالب خرمآباد مطرح شده است.

به گزارش ايبنا از روابط عمومي بانك مركزي براي جلوگيري از فعاليت غيرمجازصندوققرضالحسنه«آيندهسازانميهن»بااستاندارانودستگاههاي انتظاميوقضاييدراستانهايلرستانوخوزستانمكاتبهشدهاست.«صندوق قرضالحسنهآيندهسازانميهناستانلرستان»بدوندريافتمجوزفعاليتاز بانكمركزيبهفعاليتواسطهگريوجوهوانجامعملياتپوليوبانكي،مغايربا مفاددستورالعملاجراييتاسيس،فعاليتونظارتبرصندوقهايقرضالحسنه، مانند پرداخت سود با نرخهاي غيرمتعارف و اغواكننده براي جذب منابع و پرداختتسهيالتبانكيبانرخهايغيرقانونيمبادرتكردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.