تعيين تكليف سپردهگذاران «افضل توس، آرمان و البرز ايرانيان»

Jahan e-Sanat - - News -

بعدازانجامتفاهمبرايواگذاريسهموسسهغيرمجازافضلتوس،آرمانوالبرز ايرانيان به دو بانك و يك موسسه مجاز، به طور حتم سپردهگذاران اين موسسات منتظر تعيين تكليف حسابهاي خود هستند. اما مشخص است تا زماني كه فرآيند تصفيه به طور كامل انجام نشده و وضعيت دارايي و بدهي اين موسسات تعيين نشود، سپردهگذاران نميتوانند به شعب اين بانكها مراجعه كنند.شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود سياست بانك مركزي براي واگذاري سه موسسه غيرمجازوانحاللآنهاراتاييدكردهاست.ايندرحالياستكهدرجريانساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و پايان دادن به فعاليت بزرگان غيرمجاز در هفته گذشته بانك مركزي از تفاهمي خبر داد كه بر اساس آن مديريت داراييها و بدهيهاي سه تعاوني را واگذار كرد. بر اين اساس افضل توس به بانك آينده، البرز ايرانيان به تجارت و همچنين آرمان (وحدت) به موسسه ملل واگذار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.