امكان پرداخت گروهي پايا

Jahan e-Sanat - - News -

به منظور تكميل و توسعه سبد محصوالت و خدمات و براي رفاه حال بيشتر مشتريان بانك كارآفرين، امكان پرداخت گروهي پايا فراهم شد.

بهگزارش«جهانصنعت»بهنقلازروابطعموميبانككارآفرين،مشتريان اين بانك از اين پس عالوه بر پرداخت انفرادي، ميتوانند از پرداخت گروهي سامانهپايانيزاستفادهكنند.براساساينگزارش،تفاوتاصليپايايگروهيبا پاياي انفرادي در اين است كه مشتريان در پاياي گروهي با محدوديت تعداد حسابهاي دريافتكننده وجه مواجه نخواهند بود.قابل ذكر است كه پاياي گروهي در مواردي مثل پرداخت سود سهام شركتها به سهامداران، پرداخت حقوقومستمريبهذينفعانياپرداختخسارتتوسطشركتهايبيمهگر به ذينفعان بيمه كه نزد بانكهاي مختلف حساب دارند، كاربرد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.