از خشم و آتش تا جنگ تمام عیار

Jahan e-Sanat - - News -

پــس از تحريمهــاي ســازمان ملل متحد عليه كرهشمالي بر ســر ادامه برنامه هستهاي، پيونگيانگ اعالم كرد با اقدامي هزار برابر بدتر اين تحريمها را تالفي خواهد كرد. اكنون ترامپ اعالم كرده اگر كرهشمالي به تهديد كردن آمريكا ادامه دهد، با آتش و خشمي كه دنيا به خود نديده با آنها برخورد خواهد كرد.

ارتش كرهشمالي هم اياالت متحده را به حمله موشكي در جزيره گوام تهديد كرد. گفتني است نيروهاي نظامي اين كشور، امكان چنين حملهاي را كامال جدي تلقي ميكنند. يك ســخنگوي نظامي گفته كه ارتش كرهشمالي اين طرح را به محض تصميم كيم جونگ اون، عملياتي خواهد كرد، حال تنش بين كرهشمالي و اياالت متحده وارد مرحلهاي خطرناك شــده است. يك مقام نظامي پيونگ يانگ ميگويد حمله موشكي به جزيره گوام و پايگاه هوايي آمريكا در دست بررسي است. ترامپ پيشتر گفته بود كه پاسخ تهديدات كرهشمالي را با آتش و خشم خواهد داد.

به نوشته خبرگزاريهاي كرهشمالي حمله مربوطه مســتقيما به پايگاه هوايي اندرسون در جزيره گوام انجام خواهد شد؛ جايي كه آمريكا بمبافكنهاي استراتژيك۱- B را براي مانورهاي نظامي در امتداد شبهجزيره كره اعزام ميكند: به كمك موشكهاي بالســتيك هواسونگ -۲۱، بمبافكنهاي يادشده زمينگير خواهند شد.

تهديد پيونگيانگ واكنشــي است به پرواز بمبافكنهاي دوربرد آمريكا بر فراز كرهجنوبي. خبرگزاري رسمي كرهشمالي مينويسد: مانور نظامي آمريكا، اقدامــي تحريكآميز در جهت خطرناكتــر كردن وضعيت حاد شــبهجزيره كره است.

يك سخنگوي نظامي پيونگيانگ هم گفته كه اين كشور به جنگ پيشگيرانه ارتش آمريكا، با يك جنگ تمامعيار پاسخ خواهد داد: پايگاهها و سنگرهاي حريف، حتي در داخل خود آمريكا منهدم خواهند شد.

تنها چند ســاعت پيش از واكنش شــديد پيونگيانگ، دونالد ترامپ، كرهشمالي را تلويحا به عمليات نظامي تهديد كرده بود. رييسجمهور آمريكا گفته بود كه اگر اين كشور به تحريكات خودش ادامــه دهد، با قدرت، آتش و خشــم جوابي خواهد گرفت كــه دنيا تاكنون به خود نديده باشد.

ژاپن و آمريكا بر اين نظرند كه كرهشــمالي، تــوان نصب كالهكهاي اتمي مينياتوري روي موشكهايش را دارد. واشنگتنپست به نقل از منابع موثق امنيتي نوشت، پيشرفت طرحهاي موشكي و اتمي كرهشمالي به مراتب بيش از آن چيزي است كه تاكنون تصور ميشد. وزارت دفاع ژاپن هم كتابي منتشر كرده كه بر چنين مدعايي صحه ميگذارد.

كشمكش كنوني آمريكا با كرهشمالي بسيار خطرناك ارزيابي ميشود چراكه ژاپن و كرهجنوبي نيــز كه متحدان اياالت متحده هســتند، جزو دشمنان پيونگيانگ تلقي شــده و هر دو زير تهديدهاي اتمي و موشكي اين كشور قرار دارند.

كرهشمالي با وجود همه ممنوعيتهايي كه شوراي امنيت وضع كرده و باوجود همه اخطارها، در 8۲ ژوئيه آزمايش موشــكي جديدي انجام داد. كارشناسان ارزيابي كردهاند كه برد موشك بالستيك اخير ۰۱ هزار كيلومتر بوده باشد.

شــوراي امنيت در واكنش به اين آزمايش، شديدترين تحريمهاي اقتصادي عليه كرهشمالي را تصويب كرد. كيم جونگ اون، رييسجمهور اين كشــور پس از آزمايش موشــكي يادشده گفت خاك آمريكا اينك در معرض موشكهاي ماست. متخصصان آمريكايي گفتهاند كه موشك بالستيك تازه، ميتواند سواحل غربي آمريكا را هدف قرار دهد.

گوآم آماده برخورد با هر حمله احتمالي از جانب كرهشمالي

از طرفي به گزارش رويترز، فرماندار منطقه گوآم آمريكا ديروز اعالم كرد: هشدار كرهشمالي براي حمله موشــكي احتمالــي به اين منطقه دربردارنــده هيچ گونه تهديدي نيســت و اين جزيــره آمادگي الزم براي برخــورد با هرگونه حمله احتمالي را داشته و تدابير دفاعي به شكل راهبــردي در اين جزيره براي حفاظت از مردم اتخاذ شده است.

فرماندار منطقه گوآم گفت: گوآم جزو خاك آمريكا به حساب ميآيد. ما فقط تاسيسات نظامي نيستيم. كالوو تصريح كرد با كاخ سفيد در تماس بوده و وزارتخانههاي دفاع و امنيت كشور آمريكا به او گوشزد كردهاند كه عليه گوآم هيچ تهديدي وجود ندارد.

وي در پيامي ويدئويي گفت: قصد تشــكيل نشســتي با فرمانده نظاميان و گــوآم و اولين پاسخگوها به حمله احتمالي به منظور بررسي وضعيت آمادگي آنها را دارد. اين در حالي است كه يك كارشناس تسليحات هستهاي كه پيش از اين بارها از تاسيســات هستهاي كرهشمالي بازديد كرده، ميگويد، در اينكه كرهشمالي قادر به حمله به گوآم با موشكهاي دوربرد و ميانبرد باشد، ترديد دارد. او گفت كه در حال حاضر خطر واقعي باال گرفتن لفاظيهاي جنگطلبانه بين كرهشمالي و آمريكاست.

زيگفيريد هكر، اســتاد دانشگاه استنفورد و كارشناس مركز همكاري و امنيت بينالملل اين دانشگاه گفت: با وجود آنكه كرهشمالي ماه گذشته دو موشك بالستيك قارهپيما را آزمايش كرد اما سوار كردن كالهك هستهاي روي چنين موشكي يك كار به شدت چالشبرانگيز و همچنين دور از دسترس كرهشمالي است.

وي افزود: در حال حاضر تهديد واقعي مربوط به يك جنگ هستهاي در شبهجزيره كره است كه ناشي از سوءتفاهم و اشتباه در محاسبه محسوب ميشود. در همين حال نخستوزير استراليا هم گفت: كرهشمالي يك كشور بيمحابا، خطرناك، تهديدآميز و خطري براي صلح است. نخستوزير استراليا گفت: جنگ با كرهشمالي جنگي ويرانگر با تبعات فاجعهبار خواهد بود. وي افزود: جامعه جهاني در جستوجو براي اعمال فشار اقتصادي حداكثري بر كرهشمالي متفق است تا اين كشور را بدون جنگ به سر عقل بياورد. انتقاد قانونگذاران آمريكا از بلوفهاي ترامپ گروهي از قانونگذاران آمريكايي تحت رهبري سناتور جان مككين، دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا را از بابت تهديدهاي توخالي با گفتن اينكه كرهشمالي با آتش و خشم آمريكا مواجه خواهد شد، مورد انتقاد قرار دادند.

سناتورمككيندرواكنشبهاينصحبتهاي ترامپ گفت: من براي اين نظرات رييسجمهور استثنا قائل ميشوم زيرا شما بايد مطمئن باشيد چيزي را كه ميگوييد، ميتوانيد انجام دهيد. وي افــزود: رهبران بزرگي كه من ديدهام هيچ وقت كسيراتهديدنميكنندمگرآنكهآمادگيعملبه اين تهديد را داشته باشند. من مطمئن نيستم كه دونالد ترامپ آماده عمل به تهديدش باشد.

همچنين قانونگذاران دموكرات هم ترامپ را متهم به بياحتياطي و مطرح كردن تهديدهاي گزاف و ديوانهوار كردند. سناتور چاك شومر كه دموكراتاستسهشنبهگذشتهدربيانيهايگفت: بايد نسبت به كرهشمالي محكم و سنجيده عمل كنيمامالفاظيهايهمراهبابياحتياطيراهبردي براي امن نگه داشتن آمريكا نيست. سناتور ديان فاينســتاين هم گفت: ترامپ بــا مطرح كردن اين حرفهاي گزاف نميتواند به تنشزدايي از وضعيت كمك كند.

يك نماينده دموكرات ديگر به نام اليوت انگل، عضوكميتهامورخارجيمجلسنمايندگانآمريكا هم هشدار داد: ترامپ ممكن است خط قرمزي روي شــنها ترســيم كند كه بعدا نتواند از آن عقبنشيني كند. انگل اظهار كرد: اشتباه نكنيد كرهشمالي تهديد واقعي است اما واكنش ديوانهوار رييسجمهور نشــان ميدهد كه ممكن است استفاده از سالحهاي هستهاي آمريكا در پاسخ به اظهارنظر وقيحانه ديكتاتور كرهشمالي را مدنظر داشته باشــد. داگالس پال، ديپلمات آمريكايي سابق و عضو فعلي انديشكده كارنگي گفت: ترامپ نبايد با پيونگيانگ وارد جنگ لفظي شود.

آمادگــي كامل ژاپن بــراي مقابله با كرهشمالي

وزير دفاع ژاپن از لزوم آمادگي كامل نيروهاي مسلح اين كشور براي مقابله با تهديدات موشكي و اتمي كرهشمالي خبر داده است.

ايتسونوري اونودرا ديروز در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: ژاپن بايد پس از انتشار گزارشهاي رسانهاي درباره توانايي كرهشمالي براي تجهيز موشــكهاي بالستيك با كالهكهاي اتمي در حالت آمادهباش كامل باشد. وزير دفاع ژاپن افزود: ما در سطحي از تهديد قرار داريم كه بايد نظارت و هوشياري خود را نشان دهيم.

وزيــر دفاع ژاپن گفت: به خصوص از ســال گذشته يعني زماني كه كرهشمالي دو آزمايش هســتهاي و بيش از ۰۲ شليك موشكي انجام داده، در واقع به سطح جديدي از تهديد تبديل شده است. اونودرا افزود: خطر توسعه موشكهاي بالستيك كرهشمالي با كالهك اتمي با گذشت زمان به شــدت افزايش يافته و اين موشــكها ميتواند سرزمين ما را در تيررس خود قرار دهد.

كاهــش ورود محصــوالت دريايي كرهشمالي به چين

با آنكه هنوز يك ماه تا آغاز اجراي تازهترين قطعنامه شوراي امنيت داير بر تحريم صادرات موادغذايي دريايي كرهشمالي باقي مانده است فروشندگان ماهي در داندانگ، عمدهترين بندر محل مبادلههاي تجاري چين با كرهشمالي، از سختگيري مقامهاي چيني در صدور مواد غذايي دريايي به چين خبر دادهاند.

با نزديك شدن اجراي تحريمها، روند صادرات مــواد غذايي دريايي كرهشــمالي به چين كند ميشود. فروش مواد غذايي دريايي در دو سوي رود يالو كه چين را از كرهشمالي جدا ميكند، در روزهاي اخير به طرز نماياني كاهش يافته است.

صادرات و واردات كاالهاي ديگر اما هنوز حالت عادي دارد و كاميونهاي حامل كاال از پل دوستي ميان چين و كرهشمالي به رفت و آمد معمولي ادامه ميدهند. هنوز مشخص نيست چه تعداد از فروشندگان كرهشمالي مشمول محدوديتهاي قانوني چين ميشوند و تعرفه گمركي بر كاالهاي اين كشور به چين چگونه مقرر خواهد شد.

اما گفتني است روند صادرات كند شده و چين از شنبه گذشته در حال اجراي محدوديتهاي مقررشده قطعنامه شوراي امنيت است. خريداران چيني در ازاي خريد ماهي و ســاير مواد غذايي دريايي از كرهشمالي، به فروشندگان، مشروبات الكلي، كپسولهاي گاز آشپزخانه و ساير كاالهاي مورد نياز را پرداخت ميكنند.

فروشندگان با اشاره به محدوديتهاي اخير چين ميگويند اطمينان دارند كه روند مبادله بين دو همسايه متوقف نخواهد شد و تحريمها در نهايت تاثير چنداني بر مبادالت دو كشور نخواهند داشت. در پي صدور تازهترين قطعنامه تحريمها عليه پيونگيانگ در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه تسليحات هستهاي و موشكي، پكن اعالم كرد بيشترين بار اين تحريمها به گردن چين ميافتد چون اين كشور بزرگترين طرف قراردادها و مناسبات اقتصادي با كرهشمالي است. چين همچنين اعالم كرده اين تحريمها را اجرا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.