عدم اعتماد آمريكاييها به اخبار كاخ سفید

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

ايسنا- باوجــود انتقادهاي مكرر آمريكا و اروپا از چين در خصوص افزايش مازاد تجاري، ارقام نشان ميدهد كه چين در تجارت با دنيا در ژوئيه همچنان شاهد رشدي فزاينده بوده است. آمريكا تاكيد كرده است كه اگر چين نتواند ميزان مازاد تجاري خود را كاهش دهد تعرفه روي واردات از چين را تا 5۴ درصد باال خواهد برد. آمار وزارت بازرگاني چين كه در تارنماي اين وزارتخانه منتشر شده است نشان ميدهد ميزان مازاد تجاري چين در ماه گذشته ميالدي 7۴ ميليارد و ۰۰8 ميليون دالر بوده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۴/۱ درصد رشد داشته است. صادرات چين در ماه ميالدي قبل به خصوص با احتساب صادرات با يوان (پول ملي چين) ۲/۱۱ درصد و واردات هم 7/۴۱ درصد بيشتر شده است.

-BBC رييسجمهور آفريقايجنوبي به سختي توانست در رايگيري درباره ماندن يا رفتن وي جان سالم به در برده و رييسجمهور اين كشور باقي بماند. پس از برگزاري اين رايگيري كه بهطور محرمانه انجام شد، رييس پارلمان آفريقايجنوبي اعالم كرد:8۹۱ نماينده به نفع رييسجمهور و 77۱ نفر عليه وي راي داده و ۹ راي نيز ممتنع بوده است. اعطاي راي عدم اعتماد به زوما نيازمند تاييد ۱۰۲ نماينده از ۰۰۴ نماينده پارلمان بود و بر همين اساس بالكا امبته اعالم كرد راي عدم اعتماد به رييسجمهور منفي است. نمايندگان اين حزب در بيانيهاي اعالم كردند هدف از اين كودتاي شكستخورده فروپاشي دولت، توقف ارائه خدمات و ايجاد ناآرامي در جامعه براي سلطه بر قدرت بود.

رويترز- در حالي كه رييسجمهور آمريكا اخبار برخي رسانههاي معتبر كشورشرادروغينميخواند،تنهايكچهارمازشركتكنندگاندرنظرسنجي شبكه خبري سيانان گفتهاند به اخبار منتشر شده از سوي كاخ سفيد اعتماد دارند. سيانان سهشنبه گذشته نتايج يك نظرسنجي درباره ميزان اعتماد مردم آمريكا به اخبار دونالد ترامپ، رييسجمهور اين كشور و تيم او از كاخ سفيد را منتشر كرد. در اين نظرسنجي كه به مناسبت گذشت ۰۰۲ روز از رياست جمهوري ترامپ انجام شده، 8۱۰۱ شهروند آمريكايي شركت كردند. نتايج اين نظرسنجي حاكي از آن است كه ميزان محبوبيت وي در پايينترين سطح خود قرار دارد. حدود سهچهارم شركتكنندگان گفتهاند به آنچه از كاخ سفيد ميشنوند، اعتماد ندارند.

در نظرسنجي سيانان، عملكرد رييسجمهور اياالت متحده نيز مورد سوال قرار گرفت و تنها 8۳ درصد از پرسششوندگان از آنچه ترامپ تاكنون انجام داده اعالم رضايت و 56 درصد ابراز نارضايتي كردهاند. گفتني است اين ميزان عدم محبوبيت يك رييسجمهور پس از ۰۰۲ روز بيسابقه است. در اين زمينه تاكنون بيل كلينتون با ۴۴ درصد ركورددار بود. دونالد ترامپ بارها رسانههاي معتبر كشورش نظير سيانان، واشنگتنپست و نيويوركتايمز را به پخش اخبار جعلي متهم كرده است. اوج حمله رييسجمهور به رسانهها انتشار ويدئويي بود كه ترامپ را در حال كتكزدن مردي با نماد سيانان در يك مسابقه بوكس نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.