عاديسازي رابطه رياض- تلآويو

Jahan e-Sanat - - News -

سايت افشاگر ويكيليكس با انتشار بيانيه مطبوعاتي از وزارت خارجه عربستان از سطح روابط نزديك ميان رياض و تلآويو پرده برداشت.

اين سايت اعالم كرد كه عربستان مذاكراتي را از سال 8۰۰۲ درباره مساله عاديســازي روابط با اسراييل و طرح صلح عربستان كه در سال ۲۰۰۲ امضا شد، آغاز كرده است.

شخصيتهاي بانفوذ عربستاني در سال 6۰۰۲ به صورت علني اعالم كردند كه اسراييل ديگر دشمن به حساب نميآيد و بيشتر يك همپيمان غيررسمي اســت. اين اظهارات به طرحهايي براي برقراري روابط ميان دو طرف در سال 8۰۰۲ تبديل شد. از آن تاريخ عملي بودن روابط نزديك ميان تلآويو و رياض مشاهده شد. مساله جديد در روابط عربستان و اسراييل اين است كه رياض مرحله جديدي از روابط نزديك با اسراييل را آغاز كرده اما اين روابط در سطح اطالعاتي يا امنيتي نيست. براساس اسناد ويكيليكس، نايف بن احمد بن عبدالعزيز، يكي از مهمترين فرماندهان نظامي عربستاني متخصص در زمينههاي عمليات ويژه و جنگ سايبري مقالهاي را در مجله نيروهاي مشترك آمريكايي منتشر و در آن به شكل مثبت درباره اسراييل صحبت و بر لزوم تقويت روابط ميان كشورش و تلآويو تأكيد كرده است. وي تاكيد كرده كه بهتر است دو طرف براي تقويت روابط همكاري ميان فلسطينيها و عرب از يك سو و اسراييليها از سوي ديگر تالش كنند. اسناد ويكيليكس نشان ميدهد كه روابط نزديك ميان رياض و تلآويو تنها در سطح رسمي نيست بلكه در سطح مردمي نيز هست. يكي از تلگرافهاي ارسال شده از سوي وزارت خارجه عربستان نشان ميدهد كه دهها دانشجوي عربستاني در سفارت اسراييل در واشنگتن آموزش ديدهاند. اين دوره بخشي از برنامه آموزشي براي آماده كردن رهبران تحت نظارت دولت آمريكا بوده است. هدف از اين برنامه آموزش جوانان براي رهبري در داخل جوامع خود و همكاري بينالمللي با همتايانشان در كشورهاي ديگر است. همچنين هدف اين برنامه پرورش نسل جديدي از رهبران جوان فعال در سطوح اجتماعي و سياسي است تا در روابط بينالمللي و چگونگي اداره آن متخصص شوند. براساس اسناد ويكيليكس در سال ۴۱۰۲ يك نظرسنجي از سوي مركز خاورميانه در واشــنگتن درباره آينده صلح نشــان داد كه بيشتر عربستانيهايي كه در اين نظرسنجي شركت كرده بودند از برقراري صلح با اسراييل و راهكار تشكيل دو كشوري حمايت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.