يك خودرو شماري از سربازان فرانسوي را در حومه پاريس زير گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

خودرويي در حومه پاريس دستكم شش سرباز فرانسوي را زير گرفت و مجروح كرد. حال دو نفر از سربازان وخيم گزارش شده است. به گفته پليس راننده خودرو متواري است. به گفته شهردار منطقه اين يك حمله عمدي به سربازان بوده است.

يك خودرو گروهي از سربازان واحد ضدترور فرانسه را در حومه پاريس در بامداد ديروز زير گرفت. بنا به آخرين خبرهاي دو سرباز به شدت مصدوم و چهار سرباز ديگر با جراحتهاي سطحي به بيمارستان منتقل شدهاند. سخنگوي پليس فرانسه به خبرگزاري آلمان گفته است كه راننده خودرو پس از اين حادثه متواري شده است. شهردار منطقه لوالوپره اعالم كرد زير گرفتن سربازان يك تصادف نبوده و راننده به عمد قصد آسيب رساندن به سربازان را داشته است. پليس فرانسه درباره احتمال حمله تروريستي سكوت كرده است. منطقه لوالوپره كه حادثه در آنجا رخ داده، مقر اصلي سازمان امنيت داخلي فرانسه DGSI است.نيروهاينظاميوانتظاميفرانسهتاكنون بارها هدف حمالت تروريستي قرار گرفتهاند. در آوريل 7۱۰۲ يك مامور پليس در خيابان شانزهليزه پاريس به ضرب گلوله كشــته شد. حدود ۱۱ هزار سرباز فرانسوي در كنار ماموران پليس و ژاندارمري مسوول تامين امنيت اين كشور را بر عهده دارند. گفته ميشود سربازان ارتش مسوول حفاظت از ۰۰8 ساختمان و نقاط مهم در فرانسه هستند.

فرانسه از نوامبر سال 5۱۰۲ در وضعيت اضطراري به سر ميبرد. حمالت هماهنگ ۳۱ نوامبر 5۱۰۲ در پاريس ۰۳۱ كشته بر جا گذاشت و از آن زمان تاكنون ۰۰۱ نفر ديگر در حمالت مختلف كشته شدهاند. اين حمالت شامل حمله به نيروهاي امنيتي فرانسه ميشود كه حضورشان در پاريس، پايتخت، مشهود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.