شكست ديپلماسي در حل بحران مرزي هند و چین

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- منابع مطلع هندي اعالم كردند تالشهاي ديپلماتيك اين كشور براي پايان دادن به هفت هفته بنبست نظامي با چين بينتيجه مانده است.

چين عنوان كرده هند به صورت يكجانبه نيروهايش را از فالت دورافتاده دوكالم كه هم پكن و هم كشــور بوتان، متحد هند، نســبت به آن مدعي هستند، عقب كشيده است.

به گفته يك منبع نزديك به نخستوزير هند، اما چين به پيشنهاد اين كشور مبني بر اينكه چين هم نيروهايش را در مقابل ۰5۲ متر عقب بكشد، پاسخ نداده است.

نيروهاي چيني در پاسخ اعالم كردهاند تا زماني كه فرمان ترك اين فالت را از مقامات ارشد دولتي خود دريافت نكردهاند، با پيشنهاد عقب كشيدن مخالف هستند. در همين حال وزير امور خارجه چين در پكن اعالم كرد اين كشور هرگز اين فالت را ترك نخواهد كرد.

وي در بيانيهاي گفت: تحت هيچ شرايطي چين حاكميت ارضي خود را مبادله نخواهد كرد. وي تكرار كرد كه هند بدون قيد و شرط مجبور به عقب كشيدن نيروهايش از اين منطقه است.

در پي ساخت يك جاده در فالت دوكالم، نيروهاي هندي در اواسط ماه ژوئن، براي جلوگيري از پيشــرفت چين به اين منطقه وارد شدند. روزنامه گلوبالتايمز چين اعالم كرد اگر نخستوزير هند هشدارها را جدي نگيرد، اقدامات متقابل از سوي چين غيرقابل پيشگيري خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.