میانجیگري ناتو میان تركیه و آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- به گفته يك ديپلمات مطلع، تركيه و ناتو در حال مذاكره درباره احتمال بازديد قانونگذاران آلماني از يك پايگاه هوايي در اســتان قونيه در چارچوب مقررات اين ائتالف هستند. اين ديپلمات مطلع به روزنامه حريت گفت ناتــو در حال مذاكره با طرف آلماني از جمله درباره چگونگي بازديد احتمالي از پايگاه هوايي قونيه است.

نامهاي كه توسط وزير خارجه آلمان در هشتم آگوست نوشته شده، نشان ميدهد تركيه با بازديد ماه آينده قانونگذاران آلماني از سربازان مستقر در اين پايگاه به عنوان بخشي از سفر مقامهاي ناتو موافقت كرده است. تركيه ماه ژوئيه با بازديد نمايندگان پارلمان آلمان مخالفت كرده بود.

در نامه وزير امور خارجه آلمان به رييس كميته دفاعي پارلمان آلمان آمده است آنكارا با پيشنهاد ناتو براي بازديد از پايگاهي هوايي در نزديكي قونيه در تاريخ هشتم سپتامبر (7۱ شهريور) موافقت كرده است. طبق اين طرح، معاون دبيركل ناتو، رياست هيات مذكور را عهدهدار خواهد بود و تا هفت عضو اين كميته پارلماني او را همراهي ميكنند.

به گفته گابريل، وزير امور خارجه تركيه با اين پيشنهاد موافقت كرده است. جزييات اين بازديد و اينكه كدام قانونگذاران راهي تركيه ميشوند، هنوز كامال مشخص نيست. تركيه به شدت با مشاركت اعضاي حزب چپگراي لينكه كه آنكارا آن را به حمايت از تروريستها متهم ميكنند، مخالف بود. با اين حال آنكارا هنوز محتويات نامه گابريل را تاييد يا رد نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.