ازسرگيري رابطه قاهره- دمشق

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- چندين گروه سياسي مصري خواهان ازسرگيري كامل روابط ميان سوريه و مصر شده و طرحهاي تجزيهطلبانه اياالت متحده درخصوص كشورهاي عربي را محكوم كردند. در بيانيه صادره از اين گروههاي سياسي آمده است: در شرايطيكه ارتش سوريه پيروزيهايي را در ميدان نبرد در رويارويي با گروههاي تروريستي رقم ميزند، شاهد اين هستيم كه اياالت متحده به تالشهايش براي تحميل طرح تجزيهطلبانه خود در كشورهاي عربي ادامه ميدهد تا باعث شود كه اسراييل قويترين قدرت در منطقه باشد. در اين بيانيه آمده است، مردم مصر اين تالشهاي مشكوك را محكوم و تاكيد ميكنند كه مردم سوريه و ارتش اين كشور قادر هستند با اين تالشها برخورد كرده و تروريسم را شكست دهند و طرحهاي تجزيهطلبانه را با مشاركت تمامي گروههاي ملي و دموكرات ناكام بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.