مالزي، آخرين ايستگاه تور آسيايي تيلرسون

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشــيتدپرس- وزير امور خارجه آمريكا ديــروز تور خود به جنوبشرق آسيا را در مالزي به پايان رساند. هدف از اين سفرها اعالم تعهد دونالد ترامپ به اين منطقه بود. معاون نخستوزير مالزي در بيانيهاي گفت با ركس تيلرسون مذاكراتي با محوريت مسايل امنيتي از جمله تروريسم و قاچاق انسان و نيز مسايل دوجانبه و بينالمللي داشته است. تيلرسون سپس پيش از عزيمت به واشنگتن با كارمندان سفارت آمريكا ديدار كرد. او همچنين شامگاه سهشنبه گذشته كه از بانكوك وارد كوآالالمپور شد، با نخستوزير مالزي ديدار و گفتوگو داشت. روابط مالزي با آمريكا پس از روي كار آمدن رزاق در سال ۹۰۰۲ گرمتر شد اما او به شدت به سمت چين كه به بزرگترين شركت تجاري مالزي تبديل شده، متمايل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.