تالش نوازشريف براي بازگشت به قدرت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نخستوزير بركنار شده پاكستان همزمان با اينكه از طرفداران خود خواســته تا براي يك كمپين گسترده آماده شوند، هشدار داد: اگر رهبران منتخب به همين منوال بركنار شــوند، پاكستان به سمت يك فاجعه پيش خواهد رفت.

نوازشريف گفت: ميخواهيم به دموكراسي و راي مردم احترام گذاشته شــود و در همين رابطه بايد يك مناظره عمومي براي بازنويسي اصول اجتماعي جديد به راه افتد. اين مناظره در پارلمان نيز بايد ناهنجاريها را از قانون اساسي حذف كند. وي افزود: بيكار نخواهم نشست و كمپيني را براي تقويت و تحكيم نظم دموكراتيك در پاكستان به راه خواهم انداخت و كشور را مجددا در مسير پيشرفت، سعادت و رفاه قرار خواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.