سرمايهگذاري ۶ ميليارد روبلي روسيه در آبخازيا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- روسيه در نظر دارد تا در سه ماه آينده بيش از شش ميليارد روبل در اقتصاد منطقه آبخازيا سرمايهگذاري كند.

در ديدار اخير والديمير پوتين از اين منطقه، وي آبخازيا را متحد اين كشور خواند و آن را شريكي مهم براي روسيه دانست. براساس آمار موجود حجم تجارت ميان روسيه و آبخازيا طي ماههاي ژانويه تا مارس امسال بيش از 6/5 درصد رشد داشته است. بيشترين صادرات آبخازيا، ميوه و سبزيجات و محصوالت كشاورزي به روسيه است. بازار كشاورزي روسيه پس از بحران سياسي با اتحاديه اروپا از سال ۴۱۰۲ ميالدي تاكنون به روي محصوالت غربي بسته شده است و مسكو تالش ميكند تا نياز بازار خود را با كشورهاي جايگزين غيراروپايي تامين كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.