مجلسموسسانونزوئالخودراعاليتريننهادخواند

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشــيتدپرس- مجلس موسســان جديد ونزوئال در اقدامي جنجالي خود را عاليترين نهاد نسبت به ساير نهادهاي دولتي اين كشور آمريكايالتين از جمله كنگره تحت كنترل اپوزيسيون خواند.

اينخبرجنجاليپسازآنمنتشرشدكههياتهاياينمجلسكنترل اين نهاد قانونگذاري را برعهده گرفته و تصويري از هوگو چاوز، رييسجمهور فقيدونزوئالكهسيستمسوسياليستيرابنيانگذاشت،نصبكردند.رييس حزب حاكم سوسياليست و رهبر اين مجلس گفت، حكمي كه به اتفاق آرا تاييد شد قانونگذاران كنگره را از اتخاذ هر اقدامي كه با قوانين تصويب شده اين مجلس جديد تداخل داشته باشد، منع ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.