نگراني‌سرماي ‌هگذاران‌از‌افزايش‌تنش‌آمريكا‌و‌كر‌هشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت طال در بازارهاي جهاني در آغاز مبادالت روز گذشته با افزايش روبهرو شده است. به گزارش بورس كاال، در حالي كه كرهشمالي تهديد كرده به تاسيســات نظامي آمريكا در جزيره گــوام حمله خواهد كرد، دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا نيز به شدت نسبت به هر گونه اقدام تهديدآميز پيونگيانگ هشدار داده است. براســاس اين گزارش قيمت هــر اونس طال در آغاز مبادالت روز گذشته با ۵/۰ درصد افزايش به بيش از ۶۶۲۱ دالر رسيده است. قيمت طال روز گذشته براي لحظاتي به كمتر از ۱۵۲۱ دالر رسيد كه اين پايينترين قيمت از ۶۲ ژوئيه به شمار ميرود. كرهشــمالي روز گذشته اعالم كرده اســت كه طرحهايي را براي حمله موشكي به جزيره گوام و تاسيسات نظامي آمريكا مستقر در اين جزيره در حال بررســي دارد، اين در حالي اســت كه چند ساعت قبل از تهديد كرهشمالي، ترامپ گفته بود هرگونه تهديد كرهشــمالي بــا آتش روبهرو خواهد شد. در پي تشديد تنش بين آمريكا و كرهشمالي، شاخص سهام در بازار آمريكا با كاهش روبهرو شده ولي ارزش اوراق قرضه و قيمت طال در بازارهــاي بينالمللي با افزايش همراه شده اســت. ارزش ين ژاپن در برابر دالر نيــز در آغاز مبادالت ديروز با افزايش روبهرو شــده است. تازهترين آمارهــاي اقتصادي چين نشــان ميدهد صــادرات و واردات اين كشــور طي ماه ژوئيه كمتر از انتظــارات اوليه بــا افزايش روبهرو شده اســت. اين مســاله نگرانيها نســبت به كاهش تقاضاي جهاني و رشــد اقتصادي چين را بيشــتر كرده است. بانكهاي مركزي بزرگ جهان قصد دارند طي ماههاي آينده سياســتهاي انبســاطي و محرك پولي را متوقف كنند و اين مســاله ميتوانــد تاثير منفي زيادي بر روند رشد و رونق اقتصادي داشته باشد. به نظر ميرسد قيمت جهاني طال در كوتاهمدت تحت تاثير انتشار آمارهاي مهم اقتصادي آمريكا منطقه يورو قرار خواهد داشــت. وضعيت سياسي در عرصه بينالمللي بهخصوص بحران كرهشمالي نيز ميتواند تاثير بسزايي در بازارهاي بينالمللي داشته باشد. از سوي ديگر گمانهزنيهاي مربوط به افزايش نرخ بهره فدرالرزرو آمريكا تا پايان امسال ميتواند عامل مهمي در نوسانات ارزش دالر و قيمت جهاني كاالهــاي راهبردي به خصوص طال باشد. انتشار آمارهاي مثبت درباره اشــتغال آمريكا بــار ديگر احتمال افزايش نرخ بهره تا نشست دسامبر فدرالرزرو را بيشتر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.